Stelling 4: ' Fuseren?'

OUDER-AMSTEL In aanloop naar de verkiezingen heeft het Weekblad voor Ouder-Amstel de zeven deelnemende partijen 5 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De vierde stelling luidt:

'Ouder-Amstel moet samenwerken, niet fuseren'

DUO+ is de uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Ouder-Amstel (ruim 13.000 inwoners), Diemen (bijna 27.000) en Uithoorn (ruim 29.000). Deze ambtelijke samenwerking bestaat sinds 1 januari 2016 en dient ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van uitvoering van beleid en van ondersteunende bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan financiën, handhaving, beheer en onderhoud, vergunningen, burgerzaken en infrastructurele projecten. 
Zou het een alternatief voor Ouder-Amstel kunnen zijn te fuseren met een nabijgelegen gemeente die zelf al de kennis in huis heeft om zo het hoofd te kunnen bieden aan allerlei grote veranderingen die op ons afkomen?

GroenLinks: EENS

Ouder-Amstel moet doen wat goed is voor haar inwoners. Op dit moment is dat als zelfstandige gemeente en in samenwerking met gemeenten in de regio. 
Of dat op de langere termijn ook zo blijft hangt van veel factoren af. Lukt het om financieel gezond blijven? Kunnen we onze voorzieningen in stand houden? Lukt het de buitenruimte goed te onderhouden? Gaan we nog over ons eigen beleid of verliezen we in een spaghetti van samenwerking onze democratische legitimiteit? Het is belangrijk dit niet lijdzaam af te wachten, maar ook in dit proces zelf aan het stuur te blijven.
Daarom wil GroenLinks dat de gemeente in de komende collegeperiode de regie neemt in een open debat over de toekomst van de gemeente. Daarbij staat voorop dat de gemeente haar inwoners een goede, of liefst nog betere, dienstverlening blijft bieden. Wat zien inwoners en bestuurders als de beste toekomst voor Ouder-Amstel: zelfstandigheid, fusie met andere gemeente(n) of opsplitsing en verdeling over stedelijke en landelijke gemeenten? 

Partij van de Arbeid: EENS

Ouder-Amstel is krachtig genoeg om zelfstandig te blijven maar zal goed moeten samenwerken met andere gemeenten. De slagkracht van de gemeente kan zo worden vergroot. Bij een fusie bestaat het gevaar dat de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het bestuur voor de inwoners - nog - minder wordt.

Ouder-Amstel Anders: EENS

Natuurlijk moet Ouder-Amstel niet fuseren, maar samenwerken. Zeker gezien de ontwikkelingen De Nieuwe Kern, Zonnehofgebied, Entrada, Amstel Business Park, Frisoplan en Urbanus en nog wat kleinere projecten. Dat geeft onze gemeente een enorme boost. We kunnen een sterke partij zijn. Maar je moet wel durven en kunnen onderhandelen. Samenwerken doen wij al met andere gemeenten en daar moeten wij mee doorgaan. Maar ook kritisch kijken: wat kost het ons en wat levert het op. Alternatieven zoeken, niet bang zijn en gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Ouder-Amstel Anders is ervan overtuigd dat als de goede man/vrouw op de juiste plek zit het kijken naar mogelijkheden en optimaal onderhandelen geen probleem mag zijn. Natuurlijk is essentieel dat je volledige dossierkennis bezit aan de onderhandelingstafel en geen detail mist.
Daar gaat het tot op heden misschien nog wel eens mis. Maar wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

VVD: EENS/ONEENS

Als kleine gemeente is samenwerken met andere gemeenten essentieel vanwege de grote hoeveelheid taken die de gemeente heeft gekregen. Anders is het onbetaalbaar. Ook zijn wij van mening dat de dienstverlening naar de inwoners op een hoger peil moet. Het is niet mogelijk om dit goed te organiseren zonder dat de samenwerking met omliggende gemeenten wordt gezocht. De huidige samenwerkingsvorm tussen de ambtenaren van de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen (DUO+) blijft te beperkt om deze transitie goed te ondersteunen. De VVD wil graag dat verdere samenwerking op ambtelijk niveau met bijvoorbeeld Amstelveen en Aalsmeer wordt gezocht zodat wij kunnen profiteren van een krachtiger organisatie. DUO+ is nu te klein en vraagt een onevenredige investering om de opgaven van de toekomst te kunnen bedienen.
Of verdergaande samenwerking, zoals een fusie, nodig is zou verder onderzocht moeten worden. Dit is wat de VVD betreft geen taboe. Maar alleen als het zo kan worden ingericht dat er voor de gemeente een grote rol overblijft en behoud van haar dorpse karakter gegarandeerd is.

CDA: EENS

Met deze stelling is het CDA het volkomen eens. Ouder-Amstel werkt op veel terreinen samen met andere gemeenten, de provincie en het waterschap. Denk aan de totstandkoming van De Nieuwe Kern, het streven naar een bloeiend Amstel Business Park, maar ook de aandacht voor goede jeugd- en ouderenzorg. Dat gaat alleen lukken door goede samenwerking met andere partijen. Samenwerken zit immers in het dna van het CDA. Vooral kijken naar wat je bindt bij al deze uitdagingen en van daaruit samen aan de slag gaan. Dan kun je ook samen wat bereiken.
Dat is heel wat anders dan fuseren. Dat is voor het CDA nu niet aan de orde. Ouder-Amstel heeft voldoende bestuurskracht en is een gewilde samenwerkingspartner. We zijn door onze korte lijnen en beperkte schaalgrootte prima in staat om de dienstverlening aan onze inwoners goed te organiseren. Maar daar moeten we heel hard aan blijven werken, want dat gaat niet vanzelf.
Het CDA staat dan ook voor behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van Ouder-Amstel. Maar het belang van onze inwoners en bedrijven dient uiteindelijk leidend te zijn bij het maken van toekomstige keuzes.

Natuurlijk Belang: EENS

Het gemeentebestuur van Ouder-Amstel beweegt zich in bestuurlijke beeldspraak "als een vis in het water". Natuurlijk Belang is van mening dat de gemeente dit vaardig tot uitdrukking brengt - wat ook wel moet, want veranderingen in deze tijd en de huidige wijze van samenleven verplichten daartoe. Punt van aandacht daarbij is dat dienstverlening naar inwoners beter uit de verf dient te komen.
Het belangrijkste richtsnoer is de samenwerking met Diemen en Uithoorn in DUO+ – verband, die gericht is op een betere kwaliteit van dienstverlening, een minder kwetsbare bedrijfsorganisatie en meer grip op financiën. Het bestuurlijk kompas van Ouder-Amstel bestaat voorts uit zogenaamde verbonden partijen, deelnemingen en samenwerkingen. De raad draagt er vanaf eind 2017 terecht toe bij dat haar invloed op en binnen eigen programma's zoals sociaal domein, ruimte, verkeer en veiligheid veilig gesteld blijven. Natuurlijk Belang zal met volledige inzet haar bijdragen blijven leveren. 
De samenwerkingen – met behoud van politiek-bestuurlijke zelfstandigheid van Ouder-Amstel – zijn niet meer weg te denken. Een realiteit die naar de mening van Natuurlijk Belang zo goed mogelijk verder ontwikkeld moet worden.

D66: EENS

Onze gemeente heeft de laatste jaren laten zien dat we een krachtig bestuur hebben dat veel kan bereiken en bewijst zo dat we als zelfstandige gemeente kunnen bestaan. Ouder-Amstel staat bekend als een gemeente die in de Metropoolregio Amsterdam goed en constructief samenwerkt met de andere gemeenten. D66 wil dit de komende jaren voortzetten onder andere door gemeenschappelijk nieuwe gebieden te ontwikkelen. Zo werkt Ouder-Amstel samen met de gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van De Nieuwe Kern, waar circa 4.500 woningen zullen worden gebouwd. Hierdoor zal Ouder-Amstel de komende jaren in inwoneraantal flink groeien.
Eigenlijk gaat het er ook niet om of een gemeente groot genoeg zou zijn om zelfstandig te kunnen blijven. Het gaat er om dat de gemeente korte lijnen heeft met de inwoners en de bedrijven én met de gemeenten in de regio, en laat zien wat we gezamenlijk kunnen doen om goed en gezond te wonen, werken en uitstekend onderwijs mogelijk te maken.