Stelling 2: 'De Nieuwe Kern'

OUDER-AMSTEL In aanloop naar de verkiezingen heeft het Weekblad voor Ouder-Amstel de zeven deelnemende partijen 5 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De tweede stelling luidt:

'Project De Nieuwe Kern is een maatje te groot'

GroenLinks: ONEENS

De metropoolregio Amsterdam staat voor een grote uitdaging als het gaat om het realiseren van woningen. Onze gemeente kan daar een bijdrage aan leveren. De komende jaren gaat er veel gebouwd worden in Ouder-Amstel. GroenLinks ziet deze ontwikkeling als een kans. Zeker voor bestaande inwoners die nu moeilijk aan een woning kunnen komen, zoals jongeren en ouderen die op zoek zijn naar passende huisvesting. Nieuwe inwoners zijn welkom in onze gemeente en kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan onze gemeente. Bijvoorbeeld door een boost te geven aan de bedrijvigheid op de dorpspleinen en voor onze ov-verbindingen. Om deze kans volledig te benutten wil GroenLinks inzetten op een ontwikkeling die duurzaam is in groen, biodiversiteit en circulariteit, maar ook toekomstbestendig en klimaatadaptief. Om een prettige wijk te kunnen realiseren zit er wel een grens aan de bouwdichtheid. Er moet minimaal 30% sociale woningbouw komen en er moet aandacht zijn voor sociale samenhang. Dat wil zeggen, genoeg voorzieningen en ontmoetingsplekken, een mooie groene buitenruimte en plekken om te spelen, te wandelen en te fietsen. 

Partij van de Arbeid: ONEENS

De Nieuwe Kern is een goede kans voor onze gemeente om een bijdrage te leveren aan het tekort aan betaalbare woningen. Wel zijn goede monitoring en bewaking van de uitgangspunten een vereiste, zodat er een gemêleerde wijk tot stand gebracht wordt.

Ouder-Amstel Anders: ONEENS

Project De Nieuwe Kern is beslist geen maatje te groot voor Ouder-Amstel. Er is al jaren overleg met raad en diverse andere partners. Het project loopt en misschien zijn er soms kritische kanttekeningen. De raad heeft aanvullend budget toegekend aan het college om extra ambtenaren aan te stellen, zodat ook dit project goed bemand kan worden. Natuurlijk maakt De Nieuwe Kern onze gemeente ook extra sterk. Door 4500 nieuwe woningen en dus ook veel meer inwoners worden wij een gemeente die niet zomaar van de kaart kan worden geveegd. Ouder-Amstel Anders is beslist niet blij met de busterminal die bij station Duivendrecht gaat komen. Nu in het hoogseizoen 40 bussen per dag, straks 450 bussen per dag. Maar volgens de portefeuillehouder wordt alles goed geregeld. Zijn passagiers dronken of onder invloed van drugs dan worden zij niet meer meegenomen in de bus. Wij vragen ons af: waar gaan zij dan naar toe? De wijken in? De toekomst zal het leren.

CDA: ONEENS

Het CDA wil dat De Nieuwe Kern met maximaal 4.500 woningen er gewoon komt. In onze regio zijn heel veel woningen nodig en De Nieuwe Kern is één van de oplossingen. Voor jongeren, ouderen en zeker voor mensen met middeninkomens en eigen inwoners. Duurzaam en levensloopbestendig bouwen zijn eveneens wensen die hoog onze wensenlijst staan.
Ouder-Amstel verkeert in de unieke positie om samen met Amsterdam hier een mooie wijk van te kunnen maken.
Maar mooi wordt het niet vanzelf. Het CDA wil dat er in De Nieuwe Kern een dorpsgemeenschap ontstaat. Naast sociale woningen is er behoefte aan goede voorzieningen voor onderwijs, sport en zorg. En een goed verkeersbeleid, ook met het oog op de Arena en de Ziggo Dome. Belangrijke randvoorwaarden in ruimtelijke zin: behoud van de groene Amstelscheg en een goede aansluiting op onze dorpen Duivendrecht en Ouderkerk. Samen met Amsterdam wil het CDA zoeken naar passende oplossingen voor de volkstuinparken.
Dit alles vraagt veel aandacht van de gemeente en haar bestuurders. Voor het CDA één van de belangrijkste beleidspunten in de komende raadsperiode. Maar in de kern staat het CDA voor een voortvarende ontwikkeling van De Nieuwe Kern!

Natuurlijk Belang: ONEENS

Voor de locatie De Nieuwe Kern (DNK) is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend. De deelnemende partijen – grondeigenaren –  zijn Amsterdam, NS, Ajax, VolkerWessels Vastgoed en Ouder-Amstel. De taak van de gemeente Ouder-Amstel is het voeren van de regie. De gemeenteraad houdt controle op de uitvoering. 
Om de ambities DNK waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat Ouder-Amstel investeert.
De raad heeft inmiddels, met instemming van Natuurlijk Belang, besloten tot uitbreiding van de personele capaciteit.
In de SOK zijn uitgangspunten voor het gebied vastgelegd waaronder aandacht voor toepassing van moderne technieken betreffende duurzaamheid, groen, water en ruimte. 
Realisatie van toegankelijkheid, verkeersstromen en parkeren zijn grote uitdagingen! In DNK komen natuurlijk voorzieningen voor medische zorg, sport, bibliotheek, supermarkt, onderwijs etc. Natuurlijk Belang gaat uit van ten minste 30% sociale woningbouw. Dit is inmiddels binnen onze gemeente de standaard. In DNK komen misschien wel 4.000 woningen. Als het zover is zal Natuurlijk Belang de woningtoewijzing nauwlettend volgen opdat de huizen ook voor jongeren en starters uit Ouder-Amstel, die nu nog vaak bij ouders of op kamers wonen, beschikbaar komen.

VVD: ONEENS

Er is een grote behoefte aan woningen in de regio Amsterdam en als VVD vinden wij het belangrijk dat hierop ingespeeld wordt. Maar het is zeker een groot project, dat de gemeente gemakkelijk boven het hoofd kan groeien.
De VVD vindt het goed dat er gebouwd gaat worden. Ook voor onze eigen jongeren die geboren en getogen zijn in Ouderkerk of Duivendrecht, zijn er nu te weinig betaalbare woningen beschikbaar. Uit nood blijven ze veel langer thuis wonen. Maar we moeten wel zorgen dat de gemeente tegengas blijft geven aan projectontwikkelaars. De woningdichtheid van het Entrada-terrein is bijvoorbeeld veel te hoog. We zullen stevig in onze schoenen moeten staan om de belangen van onze gemeente te verdedigen tussen het geweld van de grondeigenaren, onze buurgemeente Amsterdam en de projectontwikkelaars. Als gemeente zullen we verdubbelen en moeten we zorgen dat we goed aangesloten blijven op alle ontwikkelingen om ons heen. Maar alleen woningen bouwen is niet genoeg. We moeten ook zorgen dat er voldoende voorzieningen bijkomen, zoals sportmogelijkheden en scholen. Een van de belangrijkste punten hierbij is de verkeersdoorstroming. We willen immers dat Duivendrecht en Ouderkerk goed bereikbaar blijven.

D66: ONEENS

De Nieuwe Kern is een grote opgave waarmee Ouder-Amstel nu de mogelijkheid heeft om van deze 190 hectare samen met de grondeigenaren een mooie wijk te maken. Ouder-Amstel neemt haar verantwoordelijkheid om met veel kunde in huis, een duurzame en kwalitatief hoogwaardige uitbreiding van woningen te realiseren. We zijn een kleine gemeente met een grote visie en zijn een volwaardige gesprekspartner voor de partijen die met ons samenwerken.
De Nieuwe Kern kan in de grote vraag naar woonruimte voorzien. Het is een kans om binnen de gemeente woningen te bouwen waar mensen die al jaren zoeken naar een geschikte woning, mogelijkheden krijgen. D66 streeft in de wijk naar een woonomgeving voor alle leeftijden en alle inkomensgroepen. Ook jongeren die noodgedwongen lang thuis wonen omdat ze geen geschikte en betaalbare woning kunnen vinden, kunnen hier terecht. 
D66 wil:
- dat de wijk zo wordt gebouwd dat elkaar ontmoeten en sporten wordt gestimuleerd;
- dat de wijk gasloos wordt gebouwd met gebruik van duurzame warmte- en koudebronnen;
- dat de woningen energieneutraal worden;
- dat in De Nieuwe Kern hoogwaardige onderwijsvoorzieningen komen met bij voorkeur ook een school voor voortgezet onderwijs.