• Afvalscheiding in 2019: kunnen de lasten omlaag bij gelijkblijvende milieuwinst?

    Marion Kiewik

Weinig ambitie in begroting

OUDER-AMSTEL Op 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2019. Het concept werd uitvoerig besproken door de Commissie Burger en Bestuur op 18 oktober. Er was waardering voor het streven naar een sluitende begroting, maar er waren ook zorgen.

Marion Kiewik

OVERSCHOT De programmabegroting 2019 is gebaseerd op de kaders die de raad heeft vastgesteld in juli en het coalitieakkoord dat tot stand kwam na de verkiezingen van dit voorjaar. Verantwoordelijk wethouder Barbara de Reijke lichtte toe dat de begroting is opgesteld met als randvoorwaarde een meerjarig positief financieel resultaat: “Niet méér uitgeven dan er binnenkomt.” Om dat te bereiken, zijn diverse prioriteiten uit het coalitieakkoord uitgesteld tot na 2019. Bovendien moeten de tarieven op gemeentelijke heffingen kostendekkend zijn. Daarmee sluit de begroting 2019 met een klein overschot van €110.000 (raming 2020: 194.000, 2021: 319.000, 2022: 803.000). Er zit dus ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.
ZORGEN Van verschillende kanten sprak men waardering uit over het feit dat de begroting eindigt met een positief saldo. De keerzijde is dat ambities voorlopig niet worden waargemaakt en investeringen worden uitgesteld. Dat leidde tot zorgen bij de partijen, en kritiek. Zo waren er vragen over de gevolgen van bezuinigingen voor woon- en werkveiligheid, de verbetering van de leefomgeving op korte termijn, de jeugdzorg, energietransitie, en het onderhoud van fietspaden, wegen en openbaar groen.
CONTROLE In verschillende bewoordingen werd erop aangedrongen grip op de financiën te houden en de raad tijdig te informeren wanneer overschrijdingen worden voorzien. Burgemeester Joyce Langenacker zag nu al onzekerheden bij het DUO-budget. Dat wordt momenteel herzien en het financiële effect wordt pas tegen het eind van het jaar duidelijk. Wethouder de Reijke is van mening dat continue monitoring van de begroting is geborgd in het planning- en controlproces. De ambities die extra geld kosten worden doorgeschoven naar 2020, “anders moeten we gaan schrappen in subsidies en activiteiten zoals bibliotheek en zwembad.”
AFVALHEFFING Vrijwel alle partijen plaatsten grote vraagtekens bij de verhoging van de afvalstoffenheffing terwijl een enkeling mopperde over de kliko’s. Daartegenover staat dat we niet op koers liggen in de realisering van de VANG-ambities (Van Afval Naar Grondstof) voor huishoudelijk afval. De grootste winst is te behalen bij de scheiding van GFT. Wethouder Axel Boomgaars: “Als er nu wordt getornd aan de afvalscheiding, gaan we nog verder achterblijven bij de doelstellingen - die we wél samen hadden afgesproken.”
DIFTAR De meerderheid van de partijen bevestigde nog steeds achter de overeengekomen doelstellingen te staan. Niettemin verzocht men de wethouder dringend om nog eens te bekijken of de kosten voor de bevolking omlaag kunnen. Wethouder Boomgaars beloofde daarover een memo. Daar zal hij op eigen initiatief een tweede memo aan toevoegen, over ‘diftar’: gedifferentieerde tarieven. Want “ervaringen elders hebben geleerd dat met diftar de afvalscheiding omhoog gaat en dus de afvalstoffenheffing omlaag kan.”

Wordt vervolgd in de raadsvergadering volgende week donderdag 8 november.