• Marion Kiewik

Stoplichten bij Kerkbrug?

OUDERKERK Wie voorrang heeft op de Kerkbrug, ook wel genoemd Korte Brug, is ondanks de verkeersborden niet voor iedereen duidelijk. Dan hoor ik opmerkingen als: 'Ik was het eerst op de helft van de brug.' Dat schiet natuurlijk niet op".

Marion Kiewik

Zo verzuchtte Hans Out, inspreker namens de bedrijven verenigd in de BIZ (Bedrijven Investeringszone) Ouderkerk bij de vergadering van de Commissie Burger en Bestuur op 8 februari.

De ondernemer zit met zijn bedrijf op de eerste rang bij het geharrewar dat regelmatig ontstaat tussen automobilisten en betitelt de situatie ter plekke als een rommeltje. Intussen moet wel de middenstand bereikbaar blijven.

De BIZ bepleit daarom vervanging van de huidige palen door stoplichten, waarbij het verkeer om en om de brug kan oversteken, onder het wakende oog van een flitscamera. Dit plan kan naar de mening van de BIZ bij wijze van spreken morgen worden uitgevoerd.

EERST ONDERZOEK Het 'Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel inclusief het Projectplan verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug' zit in de portefeuille van wethouder Rineke Korrel. Zij betoogde dat het huidige verkeerscirculatieplan verouderd is.

Een proef nemen met stoplichten, zoals enkele commissieleden suggereerden, kan worden overwogen, maar het project Kerkstraat en -brug behelst meer dan dat. Naast de verkeersdoorstroming moeten ook de aspecten bereikbaarheid, gevolgen voor de middenstand, veilige school-thuisroutes en toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen. Dat vergt allereerst gedegen onderzoek.

"Ook omdat dit in 2016 een opdracht aan de raad is geweest," brengt Korrel in herinnering. "Er is een relatie met vele gebruikers. Bij dat onderzoek willen we in een vroeg stadium alle belanghebbenden betrekken, zoals omwonenden, winkeliers, scholen, Ons Tweede Thuis en Zorgcentrum Theresia."

RELATIE MET KAMPJE Wat er met Kerkstraat- en brug moet gebeuren, hangt nauw samen met de toekomstige ontwikkelingen op het Kampje. Komt daar wel of niet een supermarkt, een hotel, woningen? Hoe staat het dan met de parkeermogelijkheden? En welke verkeersstromen gaat dat opleveren? Korrel wil niet vooruitlopen op de resultaten van het Projectplan-onderzoek. Maar ook hier zullen de diverse 'stakeholders' worden geraadpleegd.

GroenLinks bij monde van Bas de Melker uitte de behoefte aan een bredere scope: "Als ik op de ene plaats iets doe, hoe grijpt dat dan in op andere onderdelen van het plangebied, of zelfs daarbuiten." Zijn fractie overweegt het College van B en W te verzoeken om een integrale stedenbouwkundige visie te ontwikkelen voor het hele centrum. "Als je dat doet op basis van bestaande, geactualiseerde documentatie hoeft het niet veel te kosten. Die visie kan dan dienen als leidraad voor project Kampje en eventuele toekomstige projecten." De VVD "kiest voor een minder ambtelijke aanpak," en wil dat het projectplan nu gewoon doorgang vindt. Daarbij willen zij eerst weten wat er op het Kampje gaat gebeuren; pas dan kun je verkeerseffecten berekenen. "Kies dus liever voor een tijdelijke oplossing om het verkeer te reguleren. Het idee van de verkeerslichten spreekt ons aan." Ook het CDA drong erop aan dat onderzoek nu te gaan doen. "Dan kunnen we besluiten op basis van goede gegevens. We hebben het over een plaatselijk verkeersprobleem dat losstaat van wat we op het Kampje gaan doen." Ouder-Amstel Anders wilde het onderzoek naar de verkeersdruk juist niet los zien van de ontwikkelingen op het Kampje, evenals D66, dat er bij de onderzoeken - "Ga die plannen nu uitvoeren" - op zal toezien dat ook de maatschappelijke effecten in kaart worden gebracht. Natuurlijk Belang hamerde erop dat er een goede onderzoeksopdracht moet komen voordat we geld gaan uitgeven.

AFSLUITEN VOOR AUTO'S Jan Alberts van de PvdA zag het plan als een kans om de levendigheid in het centrum van Ouderkerk te optimaliseren. Waar hij zich zorgen over maakt, is het verkeersplan. "Het is maar een smal straatje, daar tussen Kampje en Kerkbrug, en daar moet nu al heel wat verkeer doorheen. Misschien moeten we dapper zijn en eens nadenken over een totale afsluiting voor gemotoriseerd verkeer."

Zoveel mensen, zoveel zinnen. De Commissie is er nog niet uit. Verdere behandeling tijdens de raadsvergadering op 15 februari.