• De Ronde Hoep met droge voeten.

    Marion Kiewik

Ronde Hoep: nog veel vraagtekens

DILEMMA Een nieuw bestemmingsplan is nodig voor het aanleggen van een inlaat en voor beschermende maatregelen. Want de Ronde Hoep is door de Provincie aangewezen als noodberging. Zonder bestemmingsplan en dus maatregelen wordt simpelweg de dijk doorgestoken. Dat zal tot veel hogere schade leiden dan bij gecontroleerde inlaat. En dat terwijl ook de voorgestelde schaderegeling vervalt wanneer het bestemmingsplan er niet komt. Een van de commissieleden noemde dat “een duivels dilemma”.

ARCHEOLOGIE Drie insprekers kwamen in de vergadering hun bezwaren toelichten.

De heer Paul Hiel namens de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel en de Archeologische Werkgroep, betoogde dat onderzoek uit 1987 in de Ronde Hoep 42 locaties heeft opgeleverd met archeologische waarden, waarvan 16 zelfs met aanwijzingen van bewoning. De ingediende zienswijze lijkt niet te zijn meegenomen in de overwegingen.

SURPLUS De heer W.J. Aalders plaatste vraagtekens bij de kansberekening voor inundaties en zou weleens de berekeningen van het waterschap willen zien. En “wat als een hogere overheid besluit om méér dan 2,4 miljoen m3 water in de polder te laten?” Voor ‘surplus inundatie’ wenst het waterschap geen schadevergoeding te verstrekken. Ten slotte zijn de regels voor schadevergoeding voor meerdere uitleg vatbaar. Hij riep het college op het bestemmingsplan op te schorten.

BELOFTEN De heer Martin Kea kondigde namens Stichting Ronde Hoep en LTO aan niet langer achter de plannen te kunnen staan nu er weinig van de beloften terecht blijkt te komen. De beloofde dijkjes komen er niet omdat AGV dat te duur vindt; het effect op leef- en woonmilieu is niet bekend. De schadevergoeding is beperkt en de vergoeding voor waardevermindering van woningen en erven is verre van volledig. Ook Kea verzocht het bestemmingsplan niet vast te stellen “zolang er geen overtuigende oplossing is”.

PLICHT “Allereerst’, stelde portefeuillehouder Van der Weele, “ligt dit onderwerp iedereen zwaar op de maag. Maar wij moeten nu eenmaal onze bestuurlijke plicht vervullen.” Zij wil met de werkgroep in gesprek over hun voorstel tot een ‘archeologische streekbeschrijving’. Op de vraag naar surplus inlaat, schetste Van der Weele een scenario waarbij al een groot deel van de omgeving onder water staat. “Dan moeten we terugvallen op de Rampenwet, die 90% van de schade vergoedt. Ik heb hier al mijn uiterste best gedaan voor méér, maar krijg steeds nul op het rekest.”

UITZOEKEN Schade aan bodemleven en micro-organismen kan plaatsvinden bij een inundatie van langer dan twee weken. Dit is niet duidelijk weergegeven in de MER-rapportage, erkende zij; een amendement volgt. Waar de risicoberekening van het waterschap op is gestoeld? Zij had dat niet paraat, dat moet uitgezocht worden. Voorts sprak zij de bereidheid uit bij de overheid aan te dringen op innovatieve maatregelen om inundatie te voorkomen - indien het haar is toegestaan deze portefeuille te continueren.

RANDVOORWAARDEN “Overigens zijn er wel degelijk randvoorwaarden gesteld aan AGV,” zette zij uiteen. Inmiddels geldt de schaderegeling voor de hele polder, dus ook buiten de begrenzing van -1.90m NAP. En indien bepaalde overheden meer dan 2,4 miljoen kuub willen inlaten, zijn zij verantwoordelijk voor de schade - ook al valt die dan helaas onder de Rampenwet. De procedure daarvoor was haar op dat moment niet bekend; daar komt ze op terug.

VRAGEN Gezien alle vragen, stelde Ouder-Amstel Anders voor de beslissing met zes weken uit te stellen. Voor Natuurlijk Belang en CDA was bepalend hoe snel de vragen beantwoord worden. D66 vroeg extra aandacht voor de communicatie. VVD heeft een motie over preventie in voorbereiding, waar CDA en PvdA zich bij willen aansluiten: “AGV moet maar wat harder werken om te zorgen dat wij droge voeten houden.” GroenLinks bereidt moties voor over alternatieve opties en de schade bij surplus-inundatie.

GEEN HAMERSTUK Van der Weele zegde toe de antwoorden op de vragen uiterlijk a.s. dinsdag aan te leveren, zo mogelijk maandag, zodat in de raadsvergadering van 19 april een besluit kan worden genomen over het bestemmingsplan. De voorzitter sprak de verwachting uit dat 'het bestemmingsplan geen hamerstuk gaat worden"...