• Uitzicht over de Ronde Hoep vanaf de toren van de Urbanuskerk in Nes

    Naomi Heidinga

Rapport gemeente ´volledig´

OUDER-AMSTEL De Commissie m.e.r. heeft het aangevulde milieueffectrapport voor Noodoverloopgebied Ronde Hoep opnieuw beoordeeld. "In eerste instantie waren de gegevens die verstrekt waren door de gemeente niet volledig genoeg," aldus een voorlichter. "Zo was onduidelijk welke huizen getroffen zouden kunnen worden, en welke maatregelen hier tegen zouden worden genomen. Ook was het effect van deze maatregelen op het landschap niet duidelijk. Deze informatie heeft de gemeente nu helder in beeld gebracht." Volgens de commissie is het rapport van de gemeente nu volledig.

Naomi Heidinga

DIJKJES Bij acht woningen, tweeënvijftig opstallen en twee mestkuilen in de Ronde Hoep zijn maatregelen nodig. Dit kunnen tijdelijke maatregelen zijn aan gebouwen om wateroverlast of waterverontreiniging te voorkomen, zoals het verknevelen van deuren en gierkelders of het aanbrengen van een waterdicht afsluitend schot. Het tijdelijk dichten van spouwgaten is ook een mogelijkheid, evenals het gebruik van zandzakken. "In het ergste geval maakt het bestemmingsplan de aanleg van dijkjes mogelijk. Dat zijn geen muren, je moet het meer zien als een groene hobbel in het landschap."

EXPERTS Het waterschap gaat bewoners actief te benaderen om te kijken naar de beste beschermingsmaatregelen. Daar worden tevens een schade-expert, bouwkundig expert en landmeter voor ingeschakeld. Verwacht wordt dat het aanleggen van dijkjes in de meeste gevallen door het waterschap niet als doelmatig wordt gezien. Dat betekent dat de aanleg van dijkjes niet wordt vergoed.

WATERBERGING De Ronde Hoep moet als waterberging gaan fungeren wanneer de Amstelboezem overtollig water niet meer kan bergen. Volgens de prognose zal dit minder dan één keer in de honderd jaar zijn. De gemeente Ouder-Amstel wil deze waterberging in een bestemmingsplan mogelijk maken. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, heeft zij een milieueffectrapport laten opstellen waarin de milieueffecten van het plan in beeld worden gebracht. In januari van dit jaar gaf de commissie aan dat er nog belangrijke informatie ontbrak.

VISUALISATIES De gemeente heeft de commissie gevraagd om de aanvullende informatie te beoordelen. Het milieueffectrapport is nu aangevuld met een goede beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. De gevolgen voor het landschap en cultuurhistorie zijn zichtbaar gemaakt met goede visualisaties en blijken beperkt, aldus de commissie. Het rapport en de visualisaties zijn te vinden op www.commissiemer.nl. De stukken zijn te vinden wanneer je zoekt op het dossiernummer 3261.

ADVIES De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van de gemeente Ouder Amstel - besluit over het project.