• Marion Kiewik
  • Marion Kiewik

Raad vergadert over brug, centrumplan, inzameling GFT: laatste poging fietspad

'Dit is mijn eerste vergadering als uw voorzitter en uw laatste vergadering in deze samenstelling.'Met deze woorden opende burgemeester Langenacker de bijeenkomst van de Gemeenteraad op 15 februari in het gemeentehuis van Ouderkerk.

Pas vele uren later, nadat de Amstelbrug opnieuw de gemoederen had verhit, viel de voorzittershamer ter afsluiting. Nu onlangs is gebleken hoe ongelukkig de inwoners van Ouderkerk zijn met het provinciale fietspadplan voor de Amstelbrug, drongen CDA en Ouder-Amstel Anders er bij de wethouder op aan om bij de provincie te pleiten voor onderzoek naar - alsnog - een zuidelijk fietspad. Enkele partijen verbaasden zich erover dat de signalen niet eerder zijn opgepakt, de plannen zijn immers al lang bekend. Niettemin wilden zij "gehoor geven aan de verontrusting van de inwoners" door de verantwoordelijke wethouder te verzoeken "een ultieme poging" te doen bij de provincie. "De brug is eigendom van de provincie," stelde wethouder Korrel voorop. "De rol van Ouder-Amstel is om het proces in de gaten te houden." En de provincie heeft in haar ogen wel degelijk een mooi en, naar we mogen aannemen, veilig ontwerp geleverd. Het plan roept weliswaar vragen op bij inwoners, maar "Dit is het, en zo gaat het worden". Zij acht de kans op aanpassingen uitgesloten. Als iemand hierover de Provincie moet bevragen in dit stadium is dat naar haar mening de raad. De VVD zag vooral heil in parallelle actie: door college én raad. Ten slotte werd men het eens over een tekst waarin de raad "... de provincie verzoekt om de meest veilige fietsroute te onderzoeken, rekening houdend met de wens van de inwoners om een fietspad aan de zuidzijde te realiseren. En draagt de raad het college op om het bovenstaande punt met de provincie te bespreken."

CENTRUMPLAN OUDERKERK EN PROJECT KERKBRUG In de commissievergadering Burger en Bestuur werd dit punt uitvoerig voorbereid; het Weekblad voor Ouder-Amstel bracht hierover eerder verslag uit. De raad ging thans akkoord met het voorstel van het college om geld beschikbaar te stellen voor de definitiefase Centrumplan en voor het (verkeers-)project Kerkstraat en -brug inclusief onderzoek naar de stoplichten-optie. Echter, onder de door GroenLinks geformuleerde conditie van "een integrale en samenhangende lijst van uitgangspunten voor de ontwikkeling van het volledige centrum van Ouderkerk aan de Amstel die als richtsnoer voor alle afzonderlinge ontwikkelingsprojecten kan fungeren". Ook al vonden met name VVD en CDA het nu, na jaren discussie, de hoogste tijd om eindelijk spijkers met koppen te slaan over het Kampje, de meerderheid schaarde zich achter deze voorwaarde. Een voorstel van Ouder-Amstel Anders om voor eind maart stoplichten met een flitscamera te installeren bij de Kerkbrug ter bevordering van de verkeersveiligheid aldaar haalde het niet.

INZAMELING GFT In het kader van de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, wil de gemeente aansluiten bij de landelijke doelstelling: 75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner, tussen 2020 en 2025. Het college heeft een pakket maatregelen voorgesteld om het ondergrondse afvalinzamelsysteem te optimaliseren en afvalscheiding door de inwoners aan te moedigen.Voor het CDA is het duidelijk dat het huidige tekort in scheiding aan de bron komt doordat we geen GFT meer inzamelen, "dus daar is de meeste winst te behalen". Wethouder de Maa beaamde dat het scheidingspercentage is teruggelopen bij de invoering van het nieuwe systeem in 2014. Uiteindelijk werden een aantal opties uit het voorgestelde maatregelenpakket aangenomen: huis-aan-huisinzameling GFT, inzameling van grof tuinafval in groendepots in de wijken, vergroting toegankelijkheid milieudepots en ophalen van grofvuil aan huis. De door PvdA en GroenLinks gevraagde nadere onderzoeken onder de lokale bevolking werden weggestemd. Een meerderheid was voor het verzoek van D66 om de mogelijkheid van ja/ja-stickers onder de loep te nemen, "een manier om al vóór recycling de berg papierafval te verminderen".