• Zonnehofflat.

    Archief BDU

Raadsbesluiten op een rij

OUDER-AMSTEL Op 31 oktober besloot de gemeenteraad over een veelheid van onderwerpen.

Marion Kiewik

MINIMA Het minimabeleid 2020-2024 was al positief ontvangen in een eerdere commissievergadering - waarover dit Weekblad verslag deed op 16 oktober - en werd nu formeel aangenomen. De taak ‘vroegsignalering bij betalingsachterstanden’ werd eveneens aangenomen, maar met privacy-borging als speciaal aandachtspunt, op aandringen van OAA en Natuurlijk Belang.

SPELEN Ook de Speelnota 2020-2026 was al in de commissie aan de orde geweest, en de meeste fracties waren er blij mee. Naar aanleiding van suggesties van D66 gaan de verantwoordelijke wethouders kijken of er in Duivendrecht, in plaats van een hangplek, een heuse mobiele JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) kan komen, bekostigd uit bestaande potjes. Blijft er elders geld over, dan kan er misschien ook een in Ouderkerk komen. Niet opgenomen in de Speelnota, maar wel waard om nader te onderzoeken: de inrichting van een Cruyff Court ergens in de gemeente. SVO wil een bijdrage toevoegen aan die van de Cruyff Foundation, en dan zou er voor de gemeente een post van € 30.000 resteren.

WONEN Op de agenda stond een reeks verordeningen, die moeten bijdragen aan het stimuleren van de woningmarkt. De fracties vonden over het algemeen dat de wethouder hiermee goed werk had verricht, maar hadden diverse aanvullende wensen. Zo wil men dat ‘oudere jongeren’ (28-35 jaar) extra mogelijkheden krijgen om aan een woning te komen. De wethouder had juist onlangs deelname aan een regionaal experiment aangevraagd. Ook wil zij kijken hoe het middel van extra inschrijfduur kan worden ingezet voor speciale doelgroepen - niet alleen jongeren maar ook bijvoorbeeld ouderen, onderwijzers of bepaalde vrijwilligers. Voorts verwacht zij met de leegstandsverordening in de hand excessen te kunnen voorkomen zoals verwaarlozing of verloedering door gebruik van armoedig materiaal. Een volgende stap wordt het opfrissen van de welstandsnota. De raad vroeg verder, bij nieuwe projecten de afspraken met ontwikkelaars ten aanzien van sociale en middeldure huur en inkomensgrenzen contractueel vast te leggen. Tevens de definities aan te passen zodanig dat huurprijsgrenzen zijn gebaseerd op huur plus servicekosten - zodat het voor huurders duidelijk is of zij recht hebben op huurtoeslag. Dit om toestanden als in Zonnehof te voorkomen.

MANEGE De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het manegeterrein, zoals voorgesteld door het college, werden aangenomen. Ook hier kwamen aanvullingen vanuit de raad. Zo wil men zeker stellen dat de weilanden aan de zuidzijde van het terrein onbebouwd blijven opdat hun cultuurhistorische en ecologische waarde behouden blijft. Daarnaast baart de ontsluiting van het gebied zorgen. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor één verkeersontsluiting, namelijk via de Holendrechterweg. Maar de raad wil zich daar niet op vastleggen. Waar het om gaat is dat de ontsluiting verkeersveilig is, hoe die er ook uit gaat zien. Dat moet zijn geregeld voordat er een concept-bestemmingsplan komt. En daarbij moet speciale aandacht uitgaan naar de fietsers.