• De verbreding van de A9 vergt een aanpassing van het bestemmingsplan Ronde Hoep.

    Marion Kiewik

'Deken van fijnstof en lawaai'

OUDERKERK Bomenkap en verzorgingsplaats bij de A9 waren eigenlijk niet het onderwerp. Toch ging het vooral daarover tijdens de commissievergadering Ruimte op 10 oktober.

“U bent niet de stempelautomaat van Rijkswaterstaat of de Minister.” De inspreker namens Burgerinitiatief Stop de Bomenkap spoorde de raad aan, niet zonder meer “bij het kruisje te tekenen. Ook niet onder protest. Daarvoor hebben we u niet gekozen.” Zelfs nu blijkt dat de minister de realisatie van ‘verzorgingsplaats’ met tankstation niet wil heroverwegen, de inspreker namens Stichting Beschermers Amstelland vindt dat de raad het er niet bij moet laten zitten. “De tijden zijn veranderd sinds het Tracébesluit. Sterker, er is een groeiende overcapaciteit aan tankstations. Hoe ridicuul is het om nog nieuwe aan te leggen…” De stemming was niet merkbaar verbeterd door het recente aanbod van RWS ‘slechts’ 10.000 bomen in de kapvergunning op te nemen. “Ons dorp ligt onder een deken van fijnstof en lawaai, en dat lossen we niet op met halve maatregelen,” aldus het Burgerinitiatief.

BESTEMMINGSPLAN Het eigenlijke agendapunt was de aanpassing van het bestemmingsplan Ronde Hoep op de verbreding van de A9. Abusievelijk was dat in 2011/2012, na de vaststelling van het Tracébesluit, nagelaten. In en buiten de vergadering zijn er stemmen opgegaan om de zorgen van de inwoners serieus te nemen en met de hakken in het zand te gaan. Maar volgens wethouder Rineke Korrel wordt daarmee de verbreding niet tegengehouden; de minister heeft het recht de gemeente te overrulen. Het risico bestaat zelfs dat RWS de in goed overleg afgesproken extra voorzieningen niet zal uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de hogere geluidsschermen bij Tuindorp. Bovendien kan de gemeente inkomsten van een paar ton tot een half miljoen mislopen, zoals leges en financiële bomencompensatie. Maar de aanwezige omgevingsmanager van RWS zag dat minder somber in. “We gaan elkaar niet het mes op de keel zetten.”

VRAGEN, VRAGEN De wethouder kreeg een spervuur van vragen, zoals: wat betekent ‘tekenen onder protest’ juridisch (moet worden uitgezocht), waarom komt Ouderkerk er zo bekaaid vanaf vergeleken met Amstelveen (overkappingen kosten 38 miljoen) en Zuidoost (tunnel kost veelvoud - zoveel geld heeft Ouder-Amstel niet), kan het Tracébesluit worden gesplitst in wegverbreding en verzorgingsplaats (nee), kan het werkterrein te zijner tijd zijn agrarische bestemming terugkrijgen (ja), gaan geluid en fijnstofbelasting afnemen (ja, door dubbel ZOAB en hogere schermen), kunnen anderen dan de gemeente bezwaar maken tegen het bestemmingsplan (belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen), is uitstel van de werken mogelijk (dat zou RWS dan moeten aanvragen). Toeval? Juist deze middag waren de contracten met opdrachtnemer Veenix getekend. Volgens de man van RWS “zal daarvan afwijken zeker veel geld gaan kosten.” Men kan zich afvragen of hij op dat moment al wist van de corruptie-perikelen rondom het Spaanse FCC, onderdeel van de gecontracteerde bouwcombinatie, gepubliceerd door de Volkskrant op vrijdag.

UITSTEL De meeste fracties ligt deze “onmogelijke keuze” zwaar op de maag. Ook al lijkt de verbreding van de A9 voor een deel van de partijen een gelopen race, men vond de “grootse bomenkap” voor verzorgingsplaats annex tankstation (3500 bomen) niet goed te praten. Vanwege alle nieuwe inzichten die er tegenwoordig zijn, wil men de minister “met alle mogelijke middelen” proberen te overtuigen het Tracébesluit te heroverwegen. In de raadsvergadering van 31 oktober zal dan ook worden besloten tot uitstel van de aanpassing van het bestemmingsplan. En mocht verbreding van de A9 toch onafwendbaar blijken, zou een verlaging van de maximumsnelheid tot 80 km per uur kunnen bijdragen aan vermindering van uitstoot en lawaai. Afgelopen september al had de raad het college opgedragen zich daarvoor sterk te maken.

Marion Kiewik