• Pixaby / Pixels.com

Begroting sluit met een plus

OUDER-AMSTEL Het viel niet mee om de begroting sluitend te krijgen, volgens de toelichting van de wethouder Financiën. De gemeente is al vaker geconfronteerd met tegenvallers als gevolg van lagere bijdragen vanuit het Rijk, iets om steeds rekening mee te blijven houden. Dat de begroting 2020 sluit met een positief saldo van € 60.000 is te danken aan enerzijds “terughoudendheid in de uitgaven” en anderzijds “verhoging van de belastingopbrengsten”. Wat dat laatste concreet betekent voor de inwoners komt echter pas aan de orde in de raadsvergadering in december.

Marion Kiewik

Tijdens de algemene beschouwingen op 14 november deden alle fracties hun zegje over deze begroting. De VVD is onder meer blij met het extra onderhoud aan wegen, fietspaden en speelplekken. De fractie betitelt de lastenverhoging als “pijnlijk maar onvermijdelijk door de lagere rijksbijdrage”. Men wil proberen de verhoging te beperken.

Ouder-Amstel Anders vindt het belangrijk dat naast een sluitende begroting ook het “huishoudboekje van de inwoners” op orde is: we moeten armoede en betalingsachterstanden voorkomen. Voorts vragen zij aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Het CDA spreekt voldoening over de begroting uit - het voorzieningenniveau blijft op peil, “wat menige gemeente niet lukt” - maar ziet “geen reden voor feeststemming” wegens de hoogte van de lokale lasten.

Voor D66 vormen participatie en communicatie het hart van het beleid. Wederzijds vertrouwen tussen inwoners en gemeente kan het nieuwe polderen worden “in een land waar een harde wind van boosheid waait.”

GroenLinks is blij met minima- en speelplekkenbeleid en diftar, maar ziet ook “losse eindjes” zoals duurzaamheid en ‘climate justice’, deels door beperkte ambtelijke capaciteit.

Na “alle loftuitingen” uit Natuurlijk Belang kritiek: “Ondanks de goed draaiende economie heeft de gemeente moeite de broek op te houden.” Het college moet vooraf bedenken wat de effecten van lastenverzwaringen zijn voor de inwoners terwijl de raad wel wat zuiniger mag omgaan met prijzig nieuw beleid.

De PvdA is verheugd na vele jaren eindelijk de “grijsgedraaide grammofoonplaat” over sociale minima te kunnen opbergen maar vraagt aandacht voor woon- en leefklimaat en cultureel erfgoed.