• PR

PIP technische ruimten brug Ouderkerk ter inzage

OUDERKERK De Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland hebben maandag 4 maart het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk vastgesteld. Het besluit en de stukken van het definitieve PIP liggen vanaf 14 maart zes weken ter inzage.

PROVINCIAAL INPASSINGSPLAN Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP 'Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel' is opgesteld om de bouw van de brug volgens het uiteindelijke ontwerp mogelijk te maken. Dit is een aanvulling op het PIP brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden. Deze aanvulling is nodig om de zogenaamde technische ruimten van de brug te kunnen bouwen. Deze ruimten passen namelijk niet binnen de plangrenzen van het vastgestelde inpassingsplan.

PIP INZIEN Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage op de volgende plekken; op www.noord-holland.nlwww.ruimtelijkeplannen.nl, bij het Noord-Hollands Archief van de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-514 4440,  bellen: 023-514 4440 of info.div@noord-holland.nl onder vermelding van PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel. Gemeentehuis Ouder-Amstel (in papieren vorm), Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel (www.ouder-amstel.nl), Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen (in papieren vorm), Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via de centrale balie (www.amstelveen.nl).

BEROEP Vanaf 14 maart kan gedurende 6 weken beroep ingesteld worden tegen het besluit van Provinciale Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp 'PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel' of door belanghebbenden aan wie niet kan worden tegengeworpen dat zij eerder geen zienswijze hebben ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op de volgende wijze: Digitaal loket Raad van State (alleen burgers), schriftelijk: postbus 20019, 2500 EA Den Haag, Fax: 070 3651380. Zowel voor het indienen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Meer informatie staat op www.raadvanstate.nl.

NA DE BEROEPSPROCEDURE Na de beroepsperiode treedt het inpassingsplan in werking, tenzij een voorlopige voorziening is gevraagd. De provincie is niet verplicht behandeling van deze beroepen bij de Raad van State af te wachten.

CRISIS- EN HERSTELWET Op het PIP is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent dat de bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De Chw staat op www.wetten.overheid.nl.