• RWS

Oproep voor maximale herplant bomen langs A9

OUDERKERK Stichting Beschermers Amstelland doet een dringende oproep aan de gemeente en Rijkswaterstaat (RWS) tot maximale herplant van de bomen langs de A9.

Omdat de A9 verbreed wordt, zullen er bij het deel Ouderkerk/Ronde Hoep 10.000 tot 14.000 bomen worden gekapt. Een kapvergunning is hiertoe op 19 juni aangevraagd door RWS bij de gemeente. In het voorgenomen compensatieplan van RWS en de gemeente wordt uitgegaan van slechts gedeeltelijke herplant.

Aan de noordzijde zal een bomenrij langs het nieuwe geluidscherm moeten wijken, aan de zuidzijde wordt voorgesteld de bomen langs de nieuwe Polderweg niet te vervangen en de bomen/struiken op het talud slechts pluksgewijs terug te laten komen. De Stichting Beschermers Amstelland, gesteund door vele bewoners aan noord- en zuidzijde en de Agrarische Natuurvereniging zijn van mening dat:

- De bomen aan de noord- en zuidzijde, zowel langs de Polderweg als op de taluds maximaal moeten terugkomen;
- De Ronde Hoep is een zeer waardevolle cultuurhistorische polder die in principe gevrijwaard dient te worden van ingrepen. Nu verbreding van de A9, die de polder doorsnijdt, onvermijdelijk is, dient de weg zoals in de huidige situatie maximaal landschappelijk te worden ingepast en aan het zicht te worden onttrokken.
- Bomen langs de (nieuwe)Polderweg en op de taluds dienen maximaal terug te komen. Aaneengesloten lijnen van bomen is hierbij uitgangspunt.

FIJNSTOF Naast een landschappelijke inpassing speelt de maatschappelijke discussie over het kappen van bomen en de opname van CO2 en de afvang van fijnstof. Met herplant van bomen van goede kwaliteit kan op termijn de CO2 opname weer worden hersteld.