• De werkgroep (niet alle leden staan op de foto), de wethouders en... het ambitiedocument.

    Marion Kiewik

Behoud 't Ouderkerkse goud

OUDERKERK Daar was ie dan: het ‘ambitiedocument’ Centrumplan, waarin de wensen van de lokale bevolking zijn weerspiegeld. Een jaar nadat de scenario’s van het college massaal werden afgewezen. Het document werd op 11 december gepresenteerd aan de inwoners en plechtig overhandigd aan de verantwoordelijke wethouders.

Marion Kiewik

BETROKKEN Alom lof voor de maandenlange enthousiaste inzet van de werkgroep Co-productie Centrumplan. Lof ook voor de inwoners, die blijk gaven van hun enorme betrokkenheid bij het dorp: tijdens de Ideeënmarkt in september - geschatte aantal bezoekers tussen 750 en 1000 - maar ook langs andere routes. En nu zijn de uitkomsten er. Bij een bijeenkomst in de Amstelkerk werden die ingeleid door procesbegeleider Início en per thema gepresenteerd door werkgroepleden.

KLEINSCHALIG Op het gebied van wonen vinden de inwoners hoogbouw ongewenst. Voor het Rabogebouw hebben velen een kleinschalig appartementengebouw voor ogen, met horeca in de plint - zoals tot voor kort. Restaurants, poffertjeskraam, cafés, misschien een kleine brouwerij; de - diverse - horeca fungeert als ontmoetingsplek. Tijdelijke evenementen, zoals de jaarlijks kermis, moeten blijven. Géén grootschalige hotels, maar B&B’s en een enkel boutiquehotel. Ook het toerisme moet kleinschalig blijven; denk aan dagjesmensen en fietstoeristen. Eigenlijk zoals nu. Velen hadden een mening over het winkelaanbod, maar de grootste gemene deler was: prima zoals het nu is, ook al mag het iets gevarieerder. Vooral géén grote supermarkt.

LEVENDIG Het historische karakter moet worden behouden. Tegelijkertijd vraagt de openbare ruimte om verfraaiing. Die moet groener, ruimer en meer markt-achtig zodat er activiteiten kunnen plaatsvinden. En daar zit meteen het grote discussiepunt: waar laten we die auto’s? Faciliteiten voor recreatieve sport zijn er voldoende buiten het centrum. Wel was er vraag naar roeien op en zwemmen in de Amstel en - grote vraag zelfs - een jeu-de-boulesbaan op ‘t Kampje. Racefietsers het dorp uit. Er waren echter ook punten waarop de meningen juist botsten, zoals de invulling van het graskeienveld, de functie van de pastorie, een wandelpad langs de Amstel en de toekomst van ‘t Haventje.

DORPS Wat willen de mensen bovenal? Behoud van het historische en dorpse karakter, want “Ouderkerkers wonen hier niet per ongeluk”; terugdringen van auto’s, en het centrum als “huiskamer van het dorp” dus versterking van de ontmoetingsfunctie. De werkgroep riep het college op, deze waarden te behouden en versterken: “Leg de lat hoog, want dit is het goud van het dorp.” Het co-productieproces heeft ook aangetoond dat Ouderkerkers meer dan bereid zijn zich hiervoor in te zetten. “Wethouders, wij wensen u veel ambitie!”

UITDAGINGEN Veel van de wensen kwamen de verantwoordelijke wethouders Rineke Korrel en Axel Boomgaars niet onbekend voor. Boomgaars: “Die kleinschaligheid moeten we goed tussen onze oren knopen.” Uitdagingen zagen zij ook. Voor Korrel zijn dat “het verlevendigen met behoud van ‘het goud’ in een historisch belangrijk gebied; het doorhakken van knopen bij dilemma’s - hoe krijg je iedereen mee.” Boomgaars wil de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. “Bij het omzetten van de ambities in realiteit moet je keuzes maken. Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Daarover moeten we met elkaar het gesprek aangaan.”

UITNODIGING Hierin zag de werkgroep een uitnodiging aan zichzelf als vertegenwoordigers van inwoners en ondernemers, om betrokken te blijven bij de vervolgstappen. Tegelijkertijd riepen zij alle dorpelingen op om hen aan te schieten met hun wensen. “Immers, samen maken we Ouder-Amstel.” De koers is nu duidelijk, maar wat is nodig om het doel te bereiken? Wat worden de volgende concrete stappen?

VERVOLG Allereerst, zeggen de wethouders, gaan zijzelf en de gemeenteraad het ambitiedocument bestuderen. Dan misschien een procesplan opstellen. “Neem de auto’s,” zegt Korrel, “de mensen vinden vrij eensgezind dat die weg moeten van het plein. Dat lijkt een makkelijke eerste stap. Maar hoe dat te realiseren, daarover verschillen de meningen. Dat moeten we met elkaar bedenken. Want alles hangt met alles samen.” Dus moeten zij de raad keuzes voorleggen, er moet geld beschikbaar worden gesteld, het bestemmingsplan moet aangepast, noem maar op. Of, zoals de werkgroep het ziet: “Dit document is slechts het voorgerecht. Het echte werk moet nog beginnen…”

Het volledige ambitiedocument staat online: https://www.samenmakenweouder-amstel.nl/centrumplan+ouderkerk/default.aspx.