• Het centrum van Ouderkerk.

    Rob Box

Nieuwe plannen centrum Ouderkerk

OUDERKERK In dit nieuwe jaar pakt het college de draad van het project Centrumplan Ouderkerk weer op. Inwoners en ondernemers waren onvoldoende betrokken bij de inhoud van de onderzoeken en de gevolgtrekkingen in het vorig proces. Nadat duidelijk werd dat er geen draagvlak was voor dit proces en veel weerstand opriep, heeft het college dat proces eind vorig jaar gestaakt en de voorliggende scenario's ingetrokken.

VERKEERDE START Wethouder Rineke Korrel blikt terug op het proces zoals dat in 2018 is afgesloten en welke lessen hier uit getrokken zijn: "In dat proces, waar het college van B&W een voorkeursvariant heeft gepresenteerd voor een nieuw Centrumplan, hebben we te snel een conclusie getrokken op basis van de onderzoeken die door externe bureaus waren uitgevoerd. We realiseren ons dat we daardoor onderweg het draagvlak zijn kwijtgeraakt. We vinden dat erg vervelend dat we zo'n verkeerde start hebben gemaakt. Veel inwoners hadden het idee dat we in een tunnelvisie naar de nieuwe plannen voor het Kampje toewerkten. Het is duidelijk dat dit achteraf gezien niet het juiste proces was. Je kan natuurlijk met elkaar op de inhoud verschillen, maar het gemeentebestuur moet er zijn voor haar inwoners en samen met de inwoners het plan voor het hart van de dorpskern ontwikkelen. Dat verdient het dorp: het centrum van Ouderkerk moet het huidige historische karakter behouden en tegelijkertijd de ruimte blijven bieden voor alle gemeenschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. We zullen er alles aan doen om in het nieuwe proces de inwoners intensief te betrekken bij de plannen voor het centrum van Ouderkerk."

PARTICIPATIEVOORSTEL Nadat het college eind vorig jaar de plannen voor het Centrumplan had stilgelegd, heeft burgemeester Joyce Langenacker namens het college gesprekken gevoerd met de insprekers van de hoorzitting van 29 november 2018, met de vraag wat er nodig is voor een nieuw proces. Op basis van onder andere deze gesprekken heeft het college een nieuw participatievoorstel opgesteld dat er op gericht is om de inwoners intensief te betrekken bij de plannen voor het centrum van Ouderkerk. Donderdag 17 januari wordt tijdens een raadscommissie deze nieuwe participatieaanpak voor het Centrumplan besproken.

GEZAMENLIJK PLAN VORMEN Het college geeft met dit voorstel voor participatie aan dat er goed naar alle reacties geluisterd zal worden, dat er rekening wordt gehouden met de gegeven input en dat het gemeentebestuur samen met alle betrokkenen wil optrekken om tot een mooi centrum van Ouderkerk te komen. De focus van het nieuwe proces ligt op het samen met alle betrokkenen goed oppakken van de inhoudelijk dilemma's. Op die manier wil het college in een goed, transparant proces komen tot een nieuw plan voor het dorpscentrum. Rineke Korrel: "Zonder draagvlak kan dat plan er niet komen en ik geloof erin dat we juist met de betrokkenheid van iedereen iets moois neer kunnen zetten. Zodat we over 50 jaar nog steeds trots kunnen zijn op het centrum van Ouderkerk. In de commissievergadering zullen we met de raad bespreken hoe we het nieuwe proces willen starten." 

De stukken van de commissievergadering zijn te vinden op Ouder-Amstel.nl