• Wat de tuinders willen, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

    Marion Kiewik

Participatie De Nieuwe Kern van start

OUDER-AMSTEL Na een half jaar radiostilte kwam op 3 december de commissie Grote Projecten weer bijeen. Niet, zoals gewoonlijk, als voorbereiding voor besluitvorming in de gemeenteraad, maar om het college te adviseren. Waarover? Het plan van aanpak voor burgerparticipatie over de structuurvisie voor De Nieuwe Kern (DNK).

Marion Kiewik

De eerstvolgende stap naar de nieuwe woonwijk is de concept-structuurvisie van B en W. Daarover wordt vanaf januari 2020 de bevolking geraadpleegd. Voor de opzet en begeleiding van die participatie heeft de gemeente een bureau ingehuurd, Tertium. Dit bureau gaat binnen kaders “een open dialoog” voeren met “stakeholders en bewoners”. Allereerst door middel van interviews met 10 tot 15 personen: onder anderen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en huidige gebruikers van het gebied. In de volgende fase worden “de wensen, zorgen en opvattingen van verschillende partijen” in kaart gebracht. Daartoe komen er bijeenkomsten voor een breed publiek en voor specifieke doelgroepen, alsmede online enquêtes en/of dilemma-testen.

RAADPLEGING Participatie kun je op verschillende niveaus doen. In dit geval kiest de gemeente voor ‘raadplegen’, dat wil zeggen dat ze de betrokkenen vraagt om suggesties en ideeën, en motiveert waarom ze deze wel of niet overneemt. Volgens wethouder Marian van der Weele is gekozen voor ‘raadpleging’ (en niet bijvoorbeeld voor co-creatie zoals bij het Centrumplan) “vanwege de grote complexiteit in het gebied, zowel ruimtelijk als qua verkeer". En de grondeigenaren zijn er ook nog. “Er moet ruimte zijn voor ontwikkeling in het gebied.”

BEREIK Over het geheel genomen was de commissie positief over het plan van aanpak. Maar er waren ook zorgen. Bijvoorbeeld of met deze - deels online - aanpak ouderen voldoende worden bereikt. En hoe wordt gezorgd dat de jongeren meedoen? Daar is volgens de wethouder in voorzien door mensen uit te nodigen bij bijeenkomsten, maar ook door ze op te zoeken op plaatsen waar zij regelmatig komen. Jongeren kunnen voorts benaderd worden via het Coherente-netwerk en online via vlogs en social media.

VOLKSTUINEN De grootste zorg, zo leek het, betrof de volkstuincomplexen. Krijgen die ook invloed? Is er ruimte om hun bestaan veilig te stellen? Van der Weele: “Het is aan de grondeigenaren om de communicatie met de tuinparken te verzorgen.” Zo heeft een van de tuinparken inmiddels van de gemeente Amsterdam bericht gekregen dat er in 2022 voor het laatst kan worden getuinierd. "In het participatieproces krijgen bestaande gebruikers een stem, dus ook de volkstuinders."

DENKTANK “Een eerste uiting was De Groene Denktank. Die was juist bedoeld om datgene wat de volkstuinders daar aan groene samenleving hebben gecreëerd, als basis te nemen voor de inrichting van de nieuwe wijk.” De oppositiepartijen zijn er echter niet gerust op dat de volkstuinders een voldoende actieve rol wordt toebedeeld in het participatieproces en overwegen hun wens kracht bij te zetten in de volgende raadsvergadering.

De uitkomsten van De Groene Denktank zijn verbeeld in een boekje. Dat is nu toegankelijk via ouder-amstel.nl/inwoner-ondernemer/nieuws/de-groene-denktank-inspiratie-voor-verbinden-van-groen-en-woningbouw