• Tracébesluit 2011 zegt dat de aannemer de bomen aan de noordzijde van de A9 moet sparen.

    Marion Kiewik

Tracébesluit: 'bomen sparen'

OUDER-AMSTEL Rijkswaterstaat heeft in juni een kapvergunning - ‘omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand’ - aangevraagd voor 10.000 tot 14.000 bomen langs de A9 ter hoogte van Ouderkerk. De gemeente heeft hierover een positief ‘ontwerpbesluit’ genomen, gepubliceerd in het Weekblad voor Ouder-Amstel van 4 september. Daartegen kwam op 12 september in de commissie Ruimte een inspreker in het geweer.

TEGENSTRIJDIGHEDEN “Ik maak mij grote zorgen over de leefomgeving in Ouderkerk. Over de bomenkap aan de noordzijde van de A9.” Maar in de commissievergadering wilde deze bewoonster van Benning het vooral hebben over het proces rondom de kapvergunning. “Daar zie ik tegenstrijdigheden in.”

TRACÉBESLUIT 2011 De inspreekster betoogde dat zij in 2011 een zienswijze heeft ingediend over het Ontwerp-Tracébesluit. De reactie op deze zienswijze is opgenomen in de Nota van Antwoord (dat onderdeel uitmaakt van het definitieve Tracebesluit 2011): ‘Aan de noordkant van de A9 blijft de beplanting gespaard omdat de verbreding van de A9 plaatsvindt aan de zuidkant...enz.’ Op grond hiervan neemt zij nu aan dat geen kapvergunning kan worden afgegeven voor de noordzijde eenvoudigweg “omdat er niet gekapt mag worden.”

VRAGEN Verder verwonderde zij zich erover dat Rijkswaterstaat en gemeente kennelijk al vóór de aanvraag hebben afgesproken welke bomen wel of niet gekapt zullen worden. “Hoe verhoudt dat zich tot die kapvergunning?” Voorts: “RWS heeft toezeggingen gedaan over de noordzijde, maar die maken geen deel uit van de kapvergunning. Stel dat RWS zich daar niet aan houdt, kunnen wij dan nog wel naar de voorzieningenrechter? Want de kapvergunning geldt voor alle 14.000 bomen…” En zo heeft zij meer vragen. Waar de commissie de antwoorden niet op had. De voorzitter sprak de hoop uit dat die wellicht te zijner tijd komen bij de reactie op deze zienswijze.

BEZWAAR? De burgers zijn nu aan zet. Wie bezwaren heeft tegen het ontwerpbesluit, kan een ‘zienswijze’ indienen bij de gemeente door te schrijven naar het College van B en W, t.a.v. afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De bezwaartermijn is open t/m 16 oktober. Let wel: wie nu geen zienswijze indient, heeft in een later stadium ook niet meer het recht eventueel in beroep te gaan bij de Raad van State tegen de definitieve besluiten.

Marion Kiewik