• pr

Ouder-Amstel denkt mee over energie-opwek

OUDER-AMSTEL Tal van snelwegen en spoorlijnen doorkruisen het grondgebied van Ouder-Amstel, met effecten op het gebied van geluid en lucht. Ook Schiphol en de oprukkende stedelijke ontwikkelingen mogen daarbij niet vergeten worden.  Op 21 januari is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en raadsleden. Gezamenlijk werd gekeken wat Ouder-Amstel kan bijdragen aan de energie-opwek. 'Wat zijn geschikte plekken voor zonnepanelen? Hoe wordt omgegaan met windenergie? Waar wel en waar juist niet?', zijn vragen die centraal stonden.

OPTIES DUURZAME-ENERGIEOPWEK Wethouder duurzaamheid, Axel Boomgaars, was bij de avond aanwezig en concludeert: "de grootste spanning zit hem tussen de wens om aan serieuze CO2-reductie en duurzame energie-opwekking te doen en de wens om de landschappelijke en natuurlijke waarde te behouden in een gemeente die zo dicht gelegen is bij snelwegen, aanvliegroutes en een oprukkende stad."

De aanwezigen van de avond hebben vrij unaniem aangegeven het meeste te zien in zonnepanelen op grote daken, op geluidsschermen en op spoorwegbermen en windmolens in de oksel van de snelwegen, met name bij de A2/A9. Aanwezigen zagen minder in zonnepanelen op agrarische gronden, zonnepanelen rondom natuur in combinatie met windturbines en natuurontwikkeling en zonnepanelen in combinatie met recreatie.

VERVOLG Alle verkregen informatie wordt verwerkt in een concept Regionale Energiestrategie (RES). Hier moeten vervolgens alle betrokken overheden (provincie, gemeenten en waterschap) een besluit over nemen. Het Rijk gaat de voorstellen van alle gemeenten beoordelen en bepaalt of deze voldoende zijn.

WAAROM RES? Het maken van een RES is een van de opdrachten uit het landelijk Klimaatakkoord. Alle gemeenten in Nederland moeten mogelijke locaties voor het opwekken van duurzame elektriciteit uit zon en wind aanwijzen. Per deelregio wordt gekeken naar de huidige en toekomstige opwek van elektriciteit via deze energiebronnen. Er is bepaald dat de regio's met elkaar zorgen voor een opwek van 35 TWh op land in 2030 en een verdeling van de duurzame warmtebronnen.

Daarnaast geeft de RES inzicht in aanbod van duurzame warmtebronnen en de warmtevraag van de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. 

Meer informatie over de RES is te vinden op www.energieregionhz.nl.