• De A9 bij Ouderkerk aan de Amstel.

    Archief BDU

Aantal te kappen bomen bijgesteld van 14.000 naar 10.000

OUDER-AMSTEL Het plan om maximaal 14.000 bomen te kappen ten behoeve van de verbreding van de A9 wordt naar beneden bijgesteld tot 10.000. Dit heeft Rijkswaterstaat donderdag gemeld in een bericht aan het college. 

NOORDELIJK TALUD De beoogde opdrachtnemer VEENIX heeft aangegeven dat het grootste deel van de bomen aan de noordzijde van de A9 niet verwijderd behoeft te worden en behouden blijft op het noordelijke talud (achter de geluidschermen) ter hoogte van de wijken Benning en Tuindorp. Dit is mogelijk doordat VEENIX eerst de zuidelijke rijbaan van de A9 realiseert en daarna vanaf de vrij gekomen ruimte op de huidige A9, de hogere geluidschermen langs de noordzijde van de A9 realiseert. Daardoor hoeven er geen bomen op het noordelijke talud verwijderd te worden voor het creëren van werkruimte, maar uitsluitend voor het aanbrengen van funderingspalen voor de geluidschermen.

BOSBEPLANTING Na het gereedkomen van de verbreding van de A9 worden zoveel mogelijk verwijderde bomen gecompenseerd door nieuwe bomen te planten met een forse stamdiameter zodat na de aanplant meteen een beeld van een bosbeplanting ontstaat. Vooral in de zuidelijke berm van de A9 tussen de vaste bruggen over de Amstel en de Bullewijk.

COMPENSATIEBOMEN Het "Inpassingsplan bosbeplanting talud Ronde Hoep polder" wordt momenteel aangepast om meer compensatiebomen te kunnen planten zodat in de toekomst hetzelfde wegbeeld ontstaat zoals dat nu aanwezig is.  Daarnaast worden ruim 420 bestaande knotwilgen langs de (Verlengde) Polderweg tijdelijk verwijderd en na de aanleg van de nieuwe (Verlengde) Polderweg terug geplaatst in de nieuwe noordelijke berm van deze wegen. De verwachting is dat met deze compensatiemaatregelen circa 80 procent van de te verwijderen bomen kunnen worden "herplant".

Wethouder Rineke Korrel: "Ik ben blij met deze toezegging. Het is het resultaat van intensief met elkaar in gesprek zijn. Het geluid van de inwoners, onder andere door het burgerinitiatief 'Stop de bomenkap', is gehoord door Rijkswaterstaat."

BENZINESTATION  Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageerde op de brief van het college, waarin zij een beroep op de Minister deed om tenminste de realisatie van de verzorgingsplaats met tankstation te heroverwegen. De Minister toonde begrip voor de zorgen van inwoners en college, maar beargumenteerde dat de bereikbaarheid van de regio een algemeen belang dient: "Het gaat in dit geval niet om het realiseren van een extra tankstation, maar om het verplaatsen van een bestaand tankstation. Als dit station niet wordt gerealiseerd, betekent dit dat er op een autosnelwegtraject van 60 km geen mogelijkheid is om te tanken. Dat is onder meer voor de verkeersveiligheid een ongewenste situatie."

PETITIE Burgemeester Joyce Langenacker en wethouder Rineke Korrel ontvangen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief met de petitie met handtekeningen op 16 oktober. Uitgangspunt is om deze petitie vervolgens gezamenlijk naar Den Haag te brengen en te overhandigen aan de Tweede Kamer.