Manifest maatschappelijke organisaties

Amstelland is van grote waarde voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam en omgeving als plek om te wonen, te werken en te recreëren. Om de waarden van Amstelland te behouden moet het gebied gevrijwaard worden en blijven van verstedelijking en moet het landschap duurzaam worden beheerd. Niets doen betekent achteruitgang. Zestien maatschappelijke organisaties, alle actief in Amstelland zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van Amstelland en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak hiervoor.

Kern van het manifest: een weidevogel- en landschapsbeheer gericht op continuïteit; een duurzame en vitale landbouw die ook bijdraagt aan weidevogelbeheer en aan de energietransitie; het produceren van meer lokale Amstellandproducten die ook extra inkomsten genereren voor de boeren en de binding tussen de stad en Amstelland versterken; uitsluitend extensieve vormen van recreatie die recht doen aan de unieke rust en ruimte met een samenhangend kwalitatief hoogwaardig groen/blauw netwerk en goede mogelijkheden voor duurzaam transport; een eenduidig planologisch beleid tegen zowel grootschalige als sluipende verstedelijking van Amstelland.

SAMENHANGENDE BENADERING Dit alles vraagt om een samenhangende benadering van Amstelland en een verbond tussen stad en land. De betrokken organisaties dagen de verantwoordelijke bestuurders uit om zich hierbij aan te sluiten en gezamenlijk dit gebied voor de toekomst te versterken. De betrokken partijen leveren deskundigheid, visie en vrijwilligers die aan behoud van Amstelland bijdragen. Van politiek en bestuur wordt concreet gevraagd: eenduidig beleid voor geheel Amstelland (de provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Amstelveen en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) gericht op continuïteit; open te staan voor actieve participatie van maatschappelijke organisaties bij planvorming; investeringen in een samenhangend groen/blauw netwerk en achterstallig onderhoud beheer van het landschap , investeringen in verduurzaming van de landbouw, in weidevogelbeheer , amstellandproducten en in duurzaam transport .

Dit manifest is ondertekend door: Stichting!Beschermers Amstelland, Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming!Nederland, Agrarische Natuurvereniging de Amstel, IVN Amstelveen, IVN Amsterdam, Ondernemersvereniging Amstelgoed, Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, M.L.Kingpark, Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Collectief Noord-Holland-Zuid, AmstelNatuurZuivel,Jonge Agrariërs Amstelland, WBE Amstelland, Stichting Arcadisch Westeramstel.