• Komt er binnenkort een oplossing voor de onveilige verkeerssituatie op de Satellietbaan?

    Marion Kiewik

Laatste Raad in 2018

Ouder-Amstel De gemeenteraad van 13 december behandelde een reeks onderwerpen, waarvan de belangrijkste de nieuwe gezondheidsnota en financiële informatie waren. De vergadering begon met enkele momenten ter nagedachtenis aan Bas de Melker, de onlangs overleden fractieassistent van GroenLinks, in het bijzijn van zijn weduwe en zoon.

Marion Kiewik

VRAGENHALFUURTJE Desgevraagd door Natuurlijk Belang meldde wethouder De Reijke dat zij hoopt in februari een concept aangepaste huisvestingsverordening ter inzage te kunnen leggen voor de inwoners. Waarmee dan tevens uitvoering wordt gegeven aan de motie ter terugdringing van Airbnb. Op verzoek van GroenLinks zal het college er bij de bankrelatie op aandringen zich terug te trekken uit investeringen in de palmolie-industrie. Wethouder Korrel beantwoordde een vraag van het CDA over de onveilige verkeerssituatie rondom de scholen bij het Zonnehof: de "verkeersouders" krijgen binnenkort varianten voorgelegd, waarna de raad zich erover mag buigen. D66 stelde vragen over de besteding van Kleinsma-gelden ter bestrijding van armoede. Wethouder Boomgaars bestreed berichten die meldden dat het geld niet is terechtgekomen waar het hoort, en legde uit hoe het over de verschillende potjes is verdeeld.

NIEUWE COMMISSIE De nieuw in het leven geroepen commissie Grote Projecten gaat projecten zoals Centrumplan, Nieuwe Kern, ABP en Entrada bespreken. De vergaderingen zijn, net als die van de commissies Burger & Bestuur en Ruimte, in principe openbaar. Wendela van den Brink-van Agtmaal (D66) wordt voorzitter. Als plaatsvervanger werd benoemd Luuk de Vré (CDA).

GEZONDHEIDSNOTA De raad besteedde uitgebreid aandacht aan de nota Lokaal Gezondheidsbeleid voor 2018-2022. Daarin krijgt een aantal thema’s prioriteit: bewegen, overgewicht, overmatig alcoholgebruik, roken, psychische klachten en leefstijlthema’s voor jongeren. Na vragen van D66 zegde wethouder De Reijke toe de doelstellingen voor overgewicht bij jeugd zo nodig aan te passen wanneer de nieuwe cijfers beschikbaar komen. Op aandringen van Ouder-Amstel Anders wordt informatie over subsidiemogelijkheden voor scholen en BSO’s toegevoegd. Waarna de nota unaniem werd aangenomen.

Een motie van PvdA om het principe van een rookvrije kindomgeving - denk aan parken, speelplekken, schoolpleinen - op te nemen, haalde het niet. Wel beloofde de wethouder in het eerste kwartaal 2019 te komen met “een activiteitenpad”.

FINANCIËN Ondanks verbeteringen in de financiële verantwoording aan de raad, sluit die nog niet aan bij de behoeften van de raadsleden. De raad wil niet langer worden "overvallen door begrotingsbijstellingen". Op voorstel van GroenLinks zal de gemeenteraad een werkgroep oprichten die samen met verantwoordelijk wethouder De Reijke de mogelijkheden gaat verkennen om financiële sturing van de raad te verbeteren.

BALLONNEN De vergadering werd feestelijk afgesloten met ballonnen. Virtuele ballonnen. Want de echte worden niet afgebroken. Ze veroorzaken schade aan het milieu en dierenleed. Daarom riep Ouder-Amstel Anders het college op, in evenementenvergunningen een verbod tot het uitdelen en oplaten van ballonnen op te nemen. Deze motie werd unaniem aangenomen. Wethouder Boomgaars gaat er met plezier mee aan de slag.