• Aangeleverd

Kennismaking met college: burgemeester: Joyce Langenacker

OUDER-AMSTEL Na de kennismaking met de fractievoorzitters van de politieke partijen in Ouder-Amstel, nu een korte serie om het college van burgemeester en wethouders beter te leren kennen. Dit college vormt het bestuur van de gemeente, en voert besluiten van de gemeenteraad uit.

Marion Kiewik

De burgemeester: Joyce Langenacker

Langenacker is in functie sinds december vorig jaar. Daarvoor was ze raadslid voor de PvdA en wethouder in Haarlem. Ze studeerde communicatie en politicologie. Haar portefeuille bestaat uit algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid, cultuur en recreatie, communicatie, coördinatie handhaving.

Veel gebeurd in krap een jaar?

“Ja, ik heb met heel veel mensen gesproken. Persoonlijke gesprekken, maar ook met allerlei instanties en bedrijven. Inmiddels ben ik goed ingevoerd. Mét de mensen heb ik de historie van de gemeente leren kennen, de problemen en de uitdagingen. Ouder-Amstel is een boeiende gemeente, waar veel te gebeuren staat. De Nieuwe Kern, het Centrumplan - om maar een paar ontwikkelingen te noemen.”

Communicatie en participatie zijn bij al die plannenmakerij voorwaarden voor Langenacker. Zelf vindt ze de ontwikkeling van de Visie 2030 een mooi voorbeeld: “Waard om in de toekomst te herhalen: een vaste kern van zo’n 12 tot 15 inwoners, die van begin tot eind betrokken zijn. Er zijn sessies en bezoeken geweest. Ze zijn meegenomen in de ontwikkelingen die we als maatschappij tegemoet gaan: mobiliteit, gezondheid, er is van alles aan de orde geweest. Het was een intensief proces, maar bijzonder verrijkend, zowel voor de bewoners als voor ons. Het zorgt voor draagvlak. Ik wil er mijn best voor doen om een brede groep inwoners bij besluiten te betrekken, óók de mensen die je gewoonlijk niet zo vaak hoort.”

Hoe zal dat gaan bij het Centrumplan? “Dat raakt alle inwoners en ondernemers van het dorp. We zijn nu net gestart met de eerste bijeenkomsten. Wij willen graag ons verhaal vertellen, en tegelijkertijd goed luisteren naar alle belanghebbenden. Voor De Nieuwe Kern gaat de participatie in januari van start. Ik zie het als mijn opgave om alle mensen, ook die ‘zwijgende meerderheid’, een plek te geven in de besluitvorming. Dat is de taak van een

burgemeester. Want je staat er voor iedereen.”

Kortom, communicatie...

“We willen op de website de mogelijkheid creëren dat mensen online meepraten over die belangrijke projecten. Volgend jaar gaan we starten met een dialoogtafel. Er zijn zoveel thema’s waarover we met onze inwoners in gesprek willen gaan. We hebben al iets dergelijks gehad, in de vorm van een ontbijtsessie, over de coming-out day. Naar elkaar luisteren, begrip krijgen voor elkaars standpunten - dat past echt bij mij, en ik zie het als een goede manier om met elkaar te leven.”

Verder: veiligheid, cultuur, algemeen bestuur

Eens in de vier jaar, zo ook nu, wordt het gemeentelijke veiligheidsbeleid herschreven op basis van de laatste informatie. “Het veiligheidsgevoel bij onze inwoners is toegenomen. Dat vind ik mooi. Tegelijkertijd is het aantal inbraken ook toegenomen. Wat kunnen we daaraan doen, welke instrumenten kunnen we inzetten om onze inwoners alerter te maken. Daar kijken we naar met brandweer, hulpdiensten, buurt-appbeheerders, de wijkagent. En we geven preventietips aan onderne-

mers, met name op het Dorpsplein.”

Ook de cultuurnota wordt onder de loep genomen. Aan de inwoners is gevraagd wat ze vinden van het huidige aanbod. “Binnenkort komen de resultaten van de enquête. Ik ben heel benieuwd. In deze gemeente zijn de inwoners erg betrokken op cultuur- en ander gebied, merk ik, en er zijn heel veel actieve vrijwilligers. Op die manier doe je het als gemeente samen met je inwoners. Die mensen verdienen een steuntje in de rug.”

En dan was daar die wat ongemakkelijke toenadering door de burgemeester van Amstelveen… “Deze gemeente is sterk naar buiten gericht. Er zíjn al diverse samenwerkingsverbanden en dat is natuurlijk ook een noodzaak. Dus we gaan de dialoog niet uit de weg. Dat is ook de opdracht van de raad. En het is in lijn met wat ik van de inwoners om me heen hoor.”