• BIJ-VRIENDELIJK - Nestelgelegenheid en voedselaanbod in particuliere tuinen kan ook een bijdrage leveren. -

    Marion Kiewik

Gemeenteraad met reces

OUDER-AMSTEL Op 5 juli vergaderde de gemeenteraad voor de laatste keer voor het zomerreces. Er was heel wat te bespreken. Hierna een greep uit de onderwerpen.

Marion Kiewik

WOONBOTEN Wethouder Boomgaars herhaalde zijn belofte van vorige week: zo spoedig mogelijk na de zomer gaat het college aan de gang met het bestemmingsplan, om in ieder geval in die zin zekerheid te bieden aan de woonbootbewoners. Zijn verwachting is dat het overgrote deel van de boten positief bestemd kan worden. Hij had begrip voor de kritische opmerkingen vanuit de raad over zijn communicatie-notitie, en gaat zijn uiterste best doen om in gesprek te gaan en de verhoudingen te verbeteren. Uiteindelijk werd het collegevoorstel tot afwijzing van het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid aangenomen met meerderheid van stemmen.

FINANCIËN Opnieuw spraken raadsleden hun zorg uit over de - oplopende - financiële tekorten en andermaal was daar de roep om verbetering van het instrumentarium opdat zowel college als raad beter op de hoogte zijn. Wat betekent deze situatie voor de nog op te stellen college-agenda, de verkiezingsbeloften, voor de woonboten, onderhoud en leefbaarheid van wijken, en vele andere posten, zo vroegen raadsleden zich af.

PLANNING & CONTROL Permanente monitoring is gebruikelijk in het bedrijfsleven. Ook wethouder De Reijke wil daarnaar kijken en er na de zomer vorm aan geven. Vervolgens is het aan de raad om te bepalen of dat de juiste manier is. Maar nu eerst meer inzicht krijgen in de overschrijdingen. Daarop werden de jaarstukken 2017 aangenomen. Evenals de begrotingsaanpassing 2018 - na de toezegging van de wethouder haar uiterste best te doen om de tekorten terug te dringen.

GEEN FRAUDE Begin juni deed Ouder-Amstel Anders aangifte van fraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Na onderzoek oordeelt het Openbaar Ministerie dat er geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden, zo deelde de burgemeester mee. De aangifte is geseponeerd. Ouder-Amstel Anders gaat tegen dit besluit in beroep.

CLUB DNA Het CDA stelde de geluidsoverlast van Club DNA op Amstel Business Park aan de orde. Het is het college bekend dat hier al langere tijd incidenten plaatsvinden. Stadsdeel Oost gaat club DNA aanspreken over hun vuurwerk terwijl de gemeente overleg pleegt met de politie om het gebied rustiger en veiliger te krijgen.

KUNSTGRAS Onlangs besloot de raad de toplaag van de SVO-kunstgrasvelden te vervangen. Het rubbergranulaat zou geen gezondheidseffecten hebben. GroenLinks wees op het recente rapport van de RIVM, waaruit blijkt dat de korrels wél nadelige invloed hebben op het milieu in de directe omgeving van de velden. Wethouder Barbara de Reijke laat de aanbesteding gewoon doorgaan, want het RIVM adviseert niet over alternatieven. Wel vindt onderzoek plaats hoe de verspreiding van de rubberkorrels kan worden tegengegaan.

BIJ-VRIENDELIJK Komt het voort uit spijt over de aangekondigde kap van nectarrijke lindebomen in Ouderkerk? In ieder geval was er raadsbrede steun voor een door het CDA ingediende motie om de gemeente bij-vriendelijker te maken.