• Kunstgras SVO is toe aan vervanging

    Marion Kiewik

Gemeentelijke lasten en lusten

OUDER-AMSTEL Op de laatste dag van de warmste meimaand in 300 jaar vergaderde een combinatie van de Commissie Ruimte en de Commissie Burger en Bestuur. Onder andere stond het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 op de rol en de vervanging van kunstgras bij SV Ouderkerk.

Marion Kiewik

RIOOLHEFFING Onze riolen en aanverwante voorzieningen beschermen de volksgezondheid, houden het oppervlaktewater schoon, en zorgen dat de burger droge voeten houdt. De onlangs nieuw benoemde wethouder, tevens portefeuillehouder, Axel Boomgaars had zich daar goed op ingelezen. Op grond van ambtelijk onderzoek was zijn voorstel voor de periode 2018-2022 om de rioolheffing de komende jaren te handhaven op het huidige niveau (met verrekening van de inflatie): eigenarendeel € 277,80 en variabel gebruikersdeel € 128,20. Ook het financiële beleid blijft gelijk: activeren en afschrijven over de technische levensduur. “Rond 2022 kunnen we dat heroverwegen, wanneer er ook meer duidelijkheid is over De Nieuwe Kern.”

DUUR Natuurlijk Belang constateerde dat daarmee de spaarpot stijgt van € 6 miljoen naar € 10,5 miljoen. “Is dat nou nodig? We zijn al een van de duurste gemeenten uit de regio. Vanwege het nieuwe afvalbeleid gaan onze huishoudens straks ook al € 65 tot € 85 meer betalen.” Andere commissieleden stelden vragen over de redenen van de achteruitgang van de kwaliteit van het oppervlaktewater en maatregelen ter verbetering, beperking van vervuilende overstort, een visie op klimaatverandering, of spraken hun zorg uit over het feit dat van slechts een kwart van het riool de technische staat bekend is. De wethouder beloofde dat een aantal zaken verder uitgewerkt zal worden, waarvan sommige - zoals klimaatadaptatie - terug zullen komen in de op te stellen collegeagenda. “De waterkwaliteit gaat verbeteren naarmate de opvang van regen- en afvalwater verder wordt ontkoppeld. En met de rioolinspecties gaan we snel aan de slag. Op dit moment doet de gemeente wat ze moet doen.” Niet meer dan dat. Daarom vonden de meeste partijen het verstandiger om de rioolheffing op het huidige niveau te houden. Natuurlijk Belang echter is van plan met een amendement in de Raadsvergadering te komen om de heffing terug te brengen naar € 250.

KUNSTGRAS Het kunstgrasveld op het voetbalcomplex aan de Wethouder Koolhaasweg is in matige staat. Het College stelt voor in de zomer van 2018 de toplaag te vervangen door het als veilig beschouwde rubbergranulaat. Dit vergt een investering van € 220.000, die over 10 jaar zal worden afgeschreven. Portefeuillehouder Barbara de Reijke beantwoordde een reeks vragen: deze investering gaat niet ten koste van andere verenigingen. Naar verluidt vallen de milieueffecten mee; zoniet, voorziet de aanneemovereenkomst in aanpassing. En wat de timing betreft: “De velden van SVO worden heel intensief bespeeld. Het is hun dringende wens de vervanging te doen tijdens de zomerstop.” Ouder-Amstel Anders gaf er niettemin de voorkeur aan de resultaten af te wachten van een onderzoek door het RIVM in opdracht van de KNVB naar de milieueffecten van kunstgras. Daarmee wordt ook dit punt een bespreekstuk voor de Raad. De Raadsvergaderingen zijn openbaar.