• Evenementen op het Kampje mogen maximaal 3 dagen duren - met uitzondering van de kermis.

    Marion Kiewik

Evenementenbeleid na uitvoerige discussie vastgesteld

OUDER-AMSTEL Veel is er in de afgelopen periode gezegd en geschreven over de voorgestelde aanpassingen in beleid en bestemmingsplan voor evenementen in Ouder-Amstel. Er zijn insprekers geweest en zienswijzen ingediend terwijl er in de raadsvergadering van 31 januari amendementen lagen van alle politieke partijen. Na uitvoerige discussie werd het voorstel aangenomen, zij het niet met algemene stemmen.

 Het aantal grotere evenementen (tot 2.500 bezoekers) op het Kampje gaat terug van 12 naar 8 per jaar. Kleinere evenementen mogen onbeperkt plaatsvinden. Bij de Ouderkerkerplas mogen naast de grote evenementen nu ook maximaal 12 ‘kleinschalige’ activiteiten, met minder dan 500 bezoekers, worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de kofferbakmarkten. Het jaarlijkse Waverfeest mag op de donderdag door tot in de kleine uurtjes; de eindtijd is verruimd van 23.00 naar 1.30 uur.

De Amstelkerk en het erf hebben een maatschappelijke bestemming. In dat kader mogen er ‘ceremonies’ plaatsvinden. Daarenboven mag de kerk maximaal 12 evenementen op het kerkerf organiseren. Proeflokaal Kek mag zich niet definitief vestigen op de ijsclublocatie; dat zou een aantasting van het karakter van het gebied betekenen. ‘Evenementenbeleid is nooit af,’ filosofeerde een raadslid. Over twee jaar volgt weer een evaluatie en mogen de inwoners opnieuw hun mening laten horen.

LEEGSTAND De VVD sprak haar zorg uit over de leegstand in het centrum van Ouderkerk. 'Leegstand leidt tot verrommeling en onveiligheid'. Wil het college daar wat aan doen, bijvoorbeeld door langere tijdelijke verhuur in het voormalige Rabopand? Wethouder Korrel antwoordde hier weinig aan te kunnen doen want het pand is geen eigendom van de gemeente. Wel is de gemeente ‘in gesprek’ met de eigenaar. Naar verluidt zullen pop-up restaurant De Banq en de pinautomaat komende zomer verdwijnen.

INTENTIES Ouder-Amstel Anders verbaasde zich erover dat de intentieovereenkomsten met partijen in het centrum van Ouderkerk niet van tafel gaan nu het college met het Centrumplan ‘vanaf nul’ wil beginnen. Korrel ziet op dit moment echter geen aanleiding om iets aan die overeenkomsten te veranderen. Mochten op enig moment de intentieovereenkomsten het nieuw gestarte ‘open en transparante proces belemmeren, kunnen ze alsnog worden aangepast.’ OAA gaat dit op de voet volgen.

DNK Naar verwachting zal in de loop van 2020 een bestemmingsplan voor De Nieuwe Kern worden opgesteld. Om in die tussentijd ongewenste ontwikkelingen in het gebied te voorkomen, stelt het college voor - opnieuw - een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit voorstel werd aangenomen, zij het niet met algemene stemmen wegens ‘onduidelijkheden in het dossier’.

TREURNIS De uitsmijter van de vergadering was een ‘motie van treurnis’ over de gang van zaken rondom het Centrumplan, ingediend door Natuurlijk Belang en PvdA. Zij vroegen de portefeuillehouder - Rineke Korrel - dit dossier aan een ander over te dragen zodat het vertrouwen bij de bevolking kan worden hersteld. Deze motie kreeg geen verdere steun en wordt dus niet ten uitvoer gelegd.

Marion Kiewik