• Transformatie Entrada: leefbaarheid toch belangrijker dan vierkante meters?

    Marion Kiewik

Entrada naar volgende fase

DUIVENDRECHT Entrada verhit de gemoederen al maanden. De ‘veel te grootschalige’ plannen voor een woonwijk op de plek waar nu nog kantoren staan, leidden tot menige discussie, lokale actie, insprekers bij raadsvergaderingen en ingezonden stukken in dit Weekblad.

Marion Kiewik

EISEN Tegelijkertijd is er een schrijnend tekort aan woningen in de gemeente: twee jaar terug waren zo’n 1600 huishoudens op zoek, terwijl de gemiddelde wachttijd nu twaalf jaar is. Afgelopen donderdag stond op de agenda van de gemeenteraad het Programma van Eisen (PvE) Entrada, dat de ‘gemeentelijke voorwaarden, ambities en wensen’ weergeeft voor de transformatie van het gebied van kantoren naar woningen. Dit PvE moet leiden tot een stedenbouwkundige visie.

WOONKLIMAAT D66 diende een motie in, van harte gesteund door alle partijen: het college wordt verzocht het gebied te transformeren met behoud van kwaliteit, er een onafhankelijke financiële onderbouwing bij te geven en een exploitatiemodel op te stellen naast de stedenbouwkundige visie. Pas dan kan het aantal vierkante meters worden vastgesteld - dus niet vooraf door de grondeigenaren. Voorts vraagt de motie om onderzoek naar windhinder en schaduwwerking, opname van een duurzaamheidsparagraaf, en woningbouw geschikt voor een gemêleerde groep; dit alles ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat. Vanuit de fracties werden aanvullende wensen geuit: de participatie nieuw leven inblazen, aandacht voor sociale woningbouw, hoogste bouw alleen bij de A10.

BALANS De raad stelde het PvE vast. Wethouder Axel Boomgaars wordt op pad gestuurd met wat hij betitelt als een ‘scherpe motie’ - het spanningsveld met de vierkante meters en de verschillende percepties van wat kwaliteit betekent - maar gaat zich ervoor inspannen een goede balans te vinden. Hij gaat met de grondeigenaren in gesprek en komt hierop over enige tijd bij de raad terug in de stedenbouwkundige visie.

KWALITEIT Burgerinitiatief ‘Duivendrecht in Balans’ laat weten verheugd te zijn met deze uitkomst: de raad verkiest kwaliteit boven kwantiteit en het aantal vierkante meters wordt pas bepaald wanneer de stedenbouwkundige visie er is. Bouwen voor een gemêleerde groep betekent dat de wijk straks ook geschikt zal zijn voor gezinnen met kinderen. Verder stelt men het ‘zeer op prijs dat de raad de opvattingen van de inwoners heeft meegewogen in de besluitvorming.’