• Een van de zestien milieuparkjes in de gemeente: afvalscheiding, maar nog niet voldoende vergaand

    Marion Kiewik

Diftar moet hoeveelheid restafval terugdringen

OUDER-AMSTEL Gemeenten dienen beleid in te richten om landelijke doelstellingen voor afvalscheiding te halen: 75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner, te realiseren tussen 2020 en 2025. Op dit moment produceert de Ouder-Amstelse bevolking 265 kilo restafval per inwoner per jaar. ‘We hebben dus nog een lange weg te gaan,’ constateert verantwoordelijk wethouder Axel Boomgaars.

In november 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot de invoering van Diftar, gedifferentieerde tarieven voor huishoudelijk restafval. Ofwel ‘de vervuiler betaalt’. Er wordt gestreefd naar een ingangsdatum van 1 januari 2021. Op 2 april legde Boomgaars een aantal mogelijke diftarsystemen en betalingsmethodieken, met hun plus- en minpunten, voor aan de commissie Ruimte.

GFT Over het algemeen vinden de fracties het behalen van de doelstellingen belangrijk. Maar tja, die vermaledijde kliko… Een inspreekster juichte de maatregelen om afvalscheiding te verbeteren toe, maar was verbaasd dat de keuze ‘geen container’ ontbreekt in de folder. 'Er lijkt weinig draagvlak voor de containers te zijn.' Zelf blieft ze ook geen kliko: ‘Ik verwerk mijn GFT al twintig jaar in een bak die ik daarvoor van de gemeente heb gekregen.’ Boomgaars adviseerde haar contact op te nemen met de gemeente, dan wordt het geregeld. ‘Maar mensen die geen GFT-container willen, betalen wel gewoon mee.’

PMD Om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen, stelt de wethouder voor later ook PMD-afval (plastic, metalen en drankenkartons) aan huis te gaan ophalen. ‘Dan haal je nog steeds niet de doelstelling, maar je komt wel in de buurt.’ Dat betekent dus een tweede container bij huis. Op dit moment kunnen de inwoners PMD inleveren bij de ‘milieuparkjes’ en de twee milieuwerven, maar velen gooien het in de restafvalcontainers. Dat maakt de afvalscheiding aan het eind van de lijn, bij de vuilverwerking in Amsterdam, duurder. Maar de bezwaren vanuit de commissie gehoord hebbende, gaat Boomgaars onderzoeken wat de consequenties zijn van Diftar mét nascheiding.

AFREKENEN Met afrekenen op basis van het aangeboden gewicht - ‘de vervuiler betaalt’ in zijn meest pure vorm - is nog weinig ervaring opgedaan bij ondergrondse containers. De voorkeur gaat uit naar een systeem waarbij de gebruiker betaalt per afstort - hoe vaak doe je de klep open - want dat is bedrijfszekerder. Helaas nadelig voor mensen die vaak een klein beetje afval wegbrengen. Wel een extra stimulans om verspilling tegen te gaan en afval beter te scheiden. En de betaling? De wethouder stelt een systeem voor met prepaid-pasjes, als meest gebruiksvriendelijke optie.

ZWERFAFVAL Boomgaars gaat de gemaakte keuzen en resterende vraagstukken verder uitwerken voor besluitvorming in de gemeenteraad van 6 juni. Op verzoek van de commissie gaat hij bovendien op zoek naar een fraudebestendig systeem waarmee een enkeling gratis de kleppen van restafvalcontainers kan openen - namelijk die gewaardeerde inwoners die vrijwillig en structureel zwerfafval prikken.

Marion Kiewik