• BRANDWEER Plek voor satellietkazerne is vooralsnog parkeerplaats

    Marion Kiewik

Bodem schatkist in zicht

OUDER-AMSTEL Dat was schrikken voor het nieuw aangetreden college: de jaarrekening 2017 van de gemeente Ouder-Amstel sluit met een negatief saldo van bijna € 8 ton. De bodem van de ‘schatkist’ komt in zicht, dus zijn maatregelen nodig.

Marion Kiewik

VERLIEZEN In de Commissie Burger en Bestuur op 28 juni herinnerde de wethouder verantwoordelijk voor Financiën, Barbara de Reijke, aan het enkele jaren geleden afgesproken beleid om scherper te begroten. Met als gevolg meer tegenvallers en begrotingsoverschrijdingen in de afgelopen drie jaar. Er moet dus prudenter worden begroot. Weliswaar is op dit moment de financiële situatie van de gemeente niet zorgelijk, “maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De bodem van de algemene reserves komt in zicht.”

MAATREGELEN Daarom wil De Reijke komen tot betere voorspelbaarheid in de begroting - mede op grond van een analyse van overschrijdingen. Bovendien moet vanaf nu steeds vooraf worden aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van besluiten. Parallel daaraan wil zij binnen de huidige portefeuilles op zoek naar bezuinigingen, want de lasten moeten worden gedekt. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt - en die zullen uiteraard worden voorgelegd aan de raad.

BRANDWEER Vanuit de verschillende fracties kwamen vragen los over diverse posten. Over één onderwerp maakte iedereen zich zorgen: de satellietkazerne voor de vrijwillige brandweer in Ouderkerk. Hiervoor staat een bedrag gereserveerd van € 900.000. In 2016 besloot de raad tot de bouw, maar sindsdien zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest. Zo schijnt er onderbezetting te zijn in het vrijwilligersbestand. Is de bouw eigenlijk nog wel noodzakelijk, was een van de vele vragen. En zo ja, wanneer start die nu eindelijk? Wordt hier misschien “een naar spelletje gespeeld...”, opperde Ouder-Amstel Anders, terwijl PvdA in herinnering bracht dat “de eigenaar van de woninginrichting hiervoor aan zijn bedrijfseinde is gekomen.”

AANBESTEDING Tot ieders verrassing meldde portefeuillehouder Joyce Langenacker dat de aanbesteding van de bouw niet lijkt te gaan lukken binnen het gereserveerde budget. De brandweer heeft zelf de regie over de aanbesteding. Langenacker spreekt hen begin juli en dan weet ze meer. Ook met de vrijwilligers wil ze in gesprek. Zij gaat er alles aan doen om binnen de door de raad aangegeven kaders en budgetten de satelliet te bouwen. Desnoods in een soberder uitvoering.

STURING Terug naar de financiën. GroenLinks hield een pleidooi om de begroting, naast voorspelbaarder, transparanter te maken "zodat je kunt afleiden wat de onderliggende oorzaken zijn van de - vele - afwijkingen tussen begroting en realisatie. Je moet je als raad een gefundeerd oordeel kunnen vormen.” Natuurlijk Belang bekijkt liever concreet “hoe we de zaak in het gareel gaan krijgen. Door fors te bezuinigen - of door de lasten voor de inwoners te verhogen…?” Bijna de helft van het 2017-tekort is ontstaan door de problematische “belastingdrift van onze inwoners”, tekende PvdA hierbij aan. Dat wil zeggen, het grote aantal openstaande rekeningen, met name aanslagen gemeentelijke belastingen, waarvan het niet reëel is te verwachten dat ze nog te incasseren zijn.