• Naomi Heidinga

Adviesraad zoekt nieuwe leden

OUDER-AMSTEL De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe leden. "We zouden graag een jongere als lid van onze raad zien, die weet wat er speelt binnen de gemeente op het gebied van de jeugd. Bijvoorbeeld op het gebied van alcohol- en drugsgebruik," aldus Ellen Forbes, voorzitter van de adviesraad.

Naomi Heidinga

De raad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die spelen binnen het 'Sociaal Domein'. "Niet zo spannend misschien, maar wel belangrijk. Wanneer we denken dat het beleid van de gemeente nadelige effecten kan hebben voor inwoners, dan kaarten we dit aan." En niet zonder succes. "Onze adviezen worden serieus genomen."

Adviezen worden gegeven over het gemeentelijk beleid op een aantal gebieden: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. "We geven daar onafhankelijke advies over, met als doel om tot een beter beleid te komen. De wijze waarop de gemeente die wetten uitvoert kan ingrijpende gevolgen hebben voor inwoners. Wanneer we denken dat dit negatieve consequenties heeft voor inwoners, trekken we aan de bel. Naast nadelige effecten kan het ook voorkomen dat de gemeente in haar beleid naar ons gevoel iets is vergeten," aldus Ellen. "Een voorbeeld is de eenzaamheid onder ouderen," aldus penningmeester Marga Smit."Dat was oorspronkelijk niet opgenomen als thema in het gezondheidsbeleid."

De adviesraad bestaat momenteel uit acht inwoners van Ouder-Amstel. "Dat zijn mensen met verschillende achtergronden en opleidingen," aldus Marga. "Het is geen universitair clubje. Een aantal leden is 'ervaringsdeskundige', bijvoorbeeld mantelzorger, oudere of gehandicapt, anderen hebben vanuit hun (voormalig) werk ervaring met bijvoorbeeld de jeugdzorg, de verslavingszorg of gemeentelijk beleid."

De adviesraad komt een keer per maand bij elkaar voor een vergadering. "Behalve in juli en augustus," aldus Ellen. "Tijdens een vergadering bespreken we wat er speelt. Wanneer er nieuw beleid aan zit te komen, geeft de wethouder of een ambtenaar van de gemeente een toelichting. Vervolgens kijken we naar het beleid. Wanneer we worden gevraagd advies te geven, wordt vaak een groepje van leden gevormd dat met het advies aan de slag gaat. Al met al ben je per maand, inclusief vergadering en voorbereiding, zo'n vier uur kwijt. Hiervoor ontvang je een bescheiden vergoeding."

Veel mensen weten niet van het bestaan van de adviesraad af. "Dat is jammer," aldus Ellen. "We komen juist graag in contact met inwoners. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk om signalen vanuit inwoners te krijgen wanneer zaken niet goed lopen. Al kunnen we als raad niet op individuele klachten, wensen en vragen ingaan. Hiervoor zijn andere loketten en instellingen. Het gaat dus om het beleid als geheel. Een andere misvatting is dat we werken voor of in opdracht van de gemeente. De adviesraad is juist geheel onafhankelijk. Wel biedt de gemeente faciliteiten zoals een subsidie. De gemeente geeft desgevraagd informatie en kan om advies vragen wanneer nieuw beleid wordt ingezet," aldus Ellen. De adviesraad geeft tevens op eigen initiatief advies. "De adviesraad neemt een constructieve, maar kritische houding aan naar de gemeente toe. We hebben een positieve werkrelatie met de gemeente en onze adviezen worden serieus genomen."

De afgelopen jaren heeft de raad onder andere adviezen gegeven over het Beleidsplan Jeugd, de AM-groep (arbeidsparticipatie), schuldhulpverlening, het minimabeleid, toegankelijkheid van openbare gebouwen en zorgwoningen. Meer info: www.wmowwbouderamstel.nl en de bijbehorende Facebookpagina.